3595_1253
3595_1253
kommunefakta
2019-11-15T08:14:00.000Z
no
Osterøy kommune

Kommunefakta

Osterøy - 1253 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 114 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 270 251
5-9 år 260 259
10-14 år 258 245
15-19 år 300 247
20-24 år 261 246
25-29 år 268 246
30-34 år 252 255
35-39 år 265 236
40-44 år 270 247
45-49 år 296 262
50-54 år 279 232
55-59 år 241 233
60-64 år 224 231
65-69 år 237 209
70-74 år 215 192
75-79 år 114 135
80-84 år 88 83
85-89 år 60 60
90-94 år 19 51
95-99 år 8 13
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Osterøy
Sverige 7
Litauen 108
Polen 323
Tyskland 42
Eritrea 36
Somalia 0
Filippinene 24
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Osterøy
Selveier 85.4
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Osterøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 125
Sekundærnæringer 1381
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1146
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 182
Undervisning 318
Helse- og sosialtjenester 774
Personlig tjenesteyting 100

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Osterøy
Aleneboende 282000
Par uten barn 586000
Par med barn 0-17 år 768000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Osterøy
Grunnskolenivå 1953
Videregående skolenivå 2941
Universitets- og høgskolenivå, kort 1117
Universitets- og høgskolenivå, lang 254
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Osterøy
Aktivitetstilbud barn og unge -8
Bibliotek 475
Muséer 13
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 145
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 211
Kulturskoler 327
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Osterøy
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2
Administrasjon, kommune 12.3
Kultursektoren, kommune 1.8
Barnehage 12.7
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.