3595_0301
3595_0301
kommunefakta
2019-02-20T07:22:00.000Z
no
Oslo kommune

Kommunefakta

Oslo - 0301 (Oslo)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 679 886 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 22357 20699
5-9 år 19311 18535
10-14 år 16910 16336
15-19 år 15513 15132
20-24 år 21526 24364
25-29 år 34931 38450
30-34 år 35537 34067
35-39 år 30089 27284
40-44 år 26076 23167
45-49 år 23581 21400
50-54 år 20674 19344
55-59 år 17610 17105
60-64 år 14748 15169
65-69 år 12469 13245
70-74 år 11228 12144
75-79 år 6054 7513
80-84 år 3607 5581
85-89 år 2340 4531
90-94 år 992 2550
95-99 år 212 894
100 år eller eldre 41 153

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Sverige 12523
Litauen 3166
Polen 16405
Tyskland 3745
Eritrea 3580
Somalia 15608
Filippinene 6348
Irak 8318
Pakistan 22891
Vietnam 6304

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Selveier 41.9
Andels- / aksjeeier 32.6
Leier 25.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Jordbruk, skogbruk og fiske 450
Sekundærnæringer 32412
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 182711
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27586
Undervisning 28282
Helse- og sosialtjenester 61904
Personlig tjenesteyting 21562

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Aleneboende 314000
Par uten barn 689000
Par med barn 0-17 år 864000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 412000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Grunnskolenivå 112683
Videregående skole-nivå 144955
Universitets- og høgskolenivå kort 165753
Universitets- og høgskolenivå lang 111688
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6357

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oslo
Aktivitetstilbud barn og unge 483
Bibliotek 270
Muséer 171
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 116
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 980
Musikk- og kulturskoler 96
Kommunale kulturbygg 182

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oslo
Sosialsektoren samlet 7.5
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 3.2
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 12.5
Grunnskole 16
Helse- og omsorg 24

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.