På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_0301
3595_0301
kommunefakta
2020-03-28T13:04:00.000Z
no
Oslo kommune

Kommunefakta

Oslo - 0301 (Oslo)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 693 491 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 21500 20276
5-9 år 19231 18288
10-14 år 17721 17185
15-19 år 15947 15773
20-24 år 22156 24643
25-29 år 35543 39173
30-34 år 37746 36420
35-39 år 30997 28013
40-44 år 26453 23607
45-49 år 24309 22107
50-54 år 21454 20028
55-59 år 18652 17710
60-64 år 15439 15743
65-69 år 12511 13537
70-74 år 11537 12523
75-79 år 7359 8576
80-84 år 4004 5910
85-89 år 2289 4272
90-94 år 1037 2448
95-99 år 262 925
100 år eller eldre 37 153

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Sverige 11968
Litauen 3320
Polen 16510
Tyskland 3846
Eritrea 4109
Somalia 16359
Filippinene 6768
Irak 8236
Pakistan 22862
Vietnam 6534

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Selveier 42.2
Andels- / aksjeeier 32.1
Leier 25.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Jordbruk, skogbruk og fiske 566
Sekundærnæringer 34227
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 192547
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 28050
Undervisning 30244
Helse- og sosialtjenester 63817
Personlig tjenesteyting 23475

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Aleneboende 323000
Par uten barn 713000
Par med barn 0-17 år 897000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Grunnskolenivå 112834
Videregående skolenivå 143119
Universitets- og høgskolenivå, kort 170078
Universitets- og høgskolenivå, lang 116094
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6330

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oslo
Aktivitetstilbud barn og unge 567
Bibliotek 337
Muséer 273
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 187
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 887
Kulturskoler 113
Kommunale kulturbygg 154

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oslo
Sosialsektoren samlet 7
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.8
Administrasjon, kommune 3.1
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 12.1
Grunnskole 16
Helse- og omsorg 24.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.