3595_1243
3595_1243
kommunefakta
2019-01-23T10:42:00.000Z
no
Os kommune

Kommunefakta

Os - 1243 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 781 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 742 741
5-9 år 807 786
10-14 år 720 677
15-19 år 659 601
20-24 år 613 582
25-29 år 713 662
30-34 år 758 725
35-39 år 772 734
40-44 år 733 723
45-49 år 709 612
50-54 år 666 607
55-59 år 572 530
60-64 år 510 544
65-69 år 518 521
70-74 år 434 437
75-79 år 259 267
80-84 år 145 190
85-89 år 78 116
90-94 år 25 56
95-99 år 3 24
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Os (Hordaland)
Sverige 47
Litauen 383
Polen 662
Tyskland 91
Eritrea 18
Somalia 3
Filippinene 74
Irak 37
Pakistan 3
Vietnam 119

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Os (Hordaland)
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 13.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Os (Hordaland)
Jordbruk, skogbruk og fiske 183
Sekundærnæringer 2640
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3533
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 431
Undervisning 759
Helse- og sosialtjenester 2181
Personlig tjenesteyting 305

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Os (Hordaland)
Aleneboende 304000
Par uten barn 656000
Par med barn 0-17 år 798000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Os (Hordaland)
Grunnskolenivå 4020
Videregående skole-nivå 6457
Universitets- og høgskolenivå kort 3710
Universitets- og høgskolenivå lang 1067
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 73

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Os
Aktivitetstilbud barn og unge 90
Bibliotek 229
Muséer 5
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 174
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 481
Musikk- og kulturskoler 207
Kommunale kulturbygg 527

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Os
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 14.3
Grunnskole 23.2
Helse- og omsorg 29.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.