På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0441
3595_0441
kommunefakta
2018-12-15T11:16:00.000Z
no
Os kommune

Kommunefakta

Os - 0441 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 914 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 32 23
5-9 år 36 47
10-14 år 60 47
15-19 år 81 56
20-24 år 84 75
25-29 år 44 41
30-34 år 41 34
35-39 år 49 37
40-44 år 61 58
45-49 år 72 76
50-54 år 73 79
55-59 år 74 68
60-64 år 60 65
65-69 år 78 60
70-74 år 62 63
75-79 år 37 36
80-84 år 32 26
85-89 år 16 28
90-94 år 5 13
95-99 år 2 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Os (Hedmark)
Sverige 18
Litauen 54
Polen 3
Tyskland 29
Eritrea 21
Somalia 5
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Os (Hedmark)
Selveier 80.3
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 18.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Os (Hedmark)
Jordbruk, skogbruk og fiske 116
Sekundærnæringer 263
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 259
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 61
Undervisning 63
Helse- og sosialtjenester 235
Personlig tjenesteyting 29

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Os (Hedmark)
Aleneboende 267000
Par uten barn 571000
Par med barn 0-17 år 727000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Os (Hedmark)
Grunnskolenivå 430
Videregående skole-nivå 778
Universitets- og høgskolenivå kort 352
Universitets- og høgskolenivå lang 62
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Os
Aktivitetstilbud barn og unge 115
Bibliotek 326
Muséer 54
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 117
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 903
Musikk- og kulturskoler 849
Kommunale kulturbygg 80

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Os
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 5.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 8.6
Kultursektoren, kommune 4.2
Barnehage 6.2
Grunnskole 16.7
Helse- og omsorg 34.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.