3595_0441
3595_0441
kommunefakta
2020-01-29T19:16:00.000Z
no
Os kommune

Kommunefakta

Os - 0441 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 892 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 35 30
5-9 år 40 43
10-14 år 48 47
15-19 år 75 53
20-24 år 73 68
25-29 år 50 48
30-34 år 45 33
35-39 år 52 38
40-44 år 58 53
45-49 år 74 72
50-54 år 74 75
55-59 år 68 68
60-64 år 67 66
65-69 år 68 65
70-74 år 62 57
75-79 år 44 35
80-84 år 29 30
85-89 år 19 26
90-94 år 5 14
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Os (Hedmark) (1976-2019)
Sverige 15
Litauen 60
Polen 5
Tyskland 29
Eritrea 29
Somalia 11
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Os (Hedmark) (1976-2019)
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 19.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Os (Hedmark) (1976-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 277
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 253
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 64
Undervisning 69
Helse- og sosialtjenester 223
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Os (Hedmark) (1976-2019)
Aleneboende 276000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 755000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 439000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Os (Hedmark) (1976-2019)
Grunnskolenivå 414
Videregående skolenivå 757
Universitets- og høgskolenivå, kort 362
Universitets- og høgskolenivå, lang 69
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Os
Aktivitetstilbud barn og unge 70
Bibliotek 351
Muséer 43
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 94
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 921
Kulturskoler 817
Kommunale kulturbygg 85

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Os
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 9.2
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 6.2
Grunnskole 16.4
Helse- og omsorg 35.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.