3595_1520
3595_1520
kommunefakta
2020-02-29T12:01:00.000Z
no
Ørsta kommune

Kommunefakta

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 929 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 314 306
5-9 år 327 336
10-14 år 376 344
15-19 år 344 333
20-24 år 338 321
25-29 år 343 311
30-34 år 330 322
35-39 år 352 317
40-44 år 309 310
45-49 år 383 300
50-54 år 373 349
55-59 år 331 314
60-64 år 351 325
65-69 år 302 321
70-74 år 288 274
75-79 år 174 201
80-84 år 114 148
85-89 år 81 123
90-94 år 36 76
95-99 år 7 19
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ørsta
Sverige 16
Litauen 72
Polen 164
Tyskland 53
Eritrea 58
Somalia 22
Filippinene 61
Irak 15
Pakistan 3
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ørsta
Selveier 85.6
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ørsta
Jordbruk, skogbruk og fiske 278
Sekundærnæringer 1451
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1645
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 213
Undervisning 443
Helse- og sosialtjenester 1294
Personlig tjenesteyting 138

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ørsta
Aleneboende 290000
Par uten barn 637000
Par med barn 0-17 år 823000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ørsta
Grunnskolenivå 2413
Videregående skolenivå 3682
Universitets- og høgskolenivå, kort 1976
Universitets- og høgskolenivå, lang 373
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ørsta
Aktivitetstilbud barn og unge 58
Bibliotek 194
Muséer 24
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 32
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 342
Kulturskoler 272
Kommunale kulturbygg 163

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ørsta
Sosialsektoren samlet 3.2
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 13.1
Grunnskole 19.4
Helse- og omsorg 35

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.