3595_1523
3595_1523
kommunefakta
2019-01-16T18:06:00.000Z
no
Ørskog kommune

Kommunefakta

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 254 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 52 57
5-9 år 75 67
10-14 år 89 61
15-19 år 73 69
20-24 år 57 54
25-29 år 71 51
30-34 år 61 64
35-39 år 89 67
40-44 år 68 66
45-49 år 87 72
50-54 år 87 60
55-59 år 63 81
60-64 år 96 70
65-69 år 82 70
70-74 år 69 72
75-79 år 40 35
80-84 år 12 22
85-89 år 14 19
90-94 år 8 15
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ørskog
Sverige 7
Litauen 43
Polen 84
Tyskland 19
Eritrea 15
Somalia 7
Filippinene 19
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ørskog
Selveier 87.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ørskog
Jordbruk, skogbruk og fiske 28
Sekundærnæringer 290
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 362
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 43
Undervisning 101
Helse- og sosialtjenester 299
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ørskog
Aleneboende 293000
Par uten barn 636000
Par med barn 0-17 år 762000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ørskog
Grunnskolenivå 458
Videregående skole-nivå 758
Universitets- og høgskolenivå kort 457
Universitets- og høgskolenivå lang 107
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ørskog
Aktivitetstilbud barn og unge 162
Bibliotek 840
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 2
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1283
Musikk- og kulturskoler 489
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ørskog
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 11.2
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.