3595_5015
3595_5015
kommunefakta
2019-10-24T04:46:00.000Z
no
Ørland kommune

Kommunefakta

Ørland - 5015 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 372 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 150 131
5-9 år 153 135
10-14 år 153 138
15-19 år 155 165
20-24 år 200 166
25-29 år 207 186
30-34 år 187 157
35-39 år 131 125
40-44 år 159 146
45-49 år 174 180
50-54 år 208 200
55-59 år 190 186
60-64 år 160 164
65-69 år 138 124
70-74 år 137 132
75-79 år 85 121
80-84 år 68 81
85-89 år 36 57
90-94 år 12 23
95-99 år 5 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ørland
Sverige 12
Litauen 21
Polen 81
Tyskland 7
Eritrea 34
Somalia 0
Filippinene 39
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ørland
Selveier 84
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ørland
Jordbruk, skogbruk og fiske 131
Sekundærnæringer 592
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 748
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 580
Undervisning 135
Helse- og sosialtjenester 413
Personlig tjenesteyting 89

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ørland
Aleneboende 292000
Par uten barn 620000
Par med barn 0-17 år 817000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ørland
Grunnskolenivå 1258
Videregående skolenivå 1942
Universitets- og høgskolenivå, kort 853
Universitets- og høgskolenivå, lang 202
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ørland
Aktivitetstilbud barn og unge 69
Bibliotek 228
Muséer 48
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 32
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1599
Musikk- og kulturskoler 359
Kommunale kulturbygg 744

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ørland
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.7
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 7.4
Barnehage 10.2
Grunnskole 17.1
Helse- og omsorg 24.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.