På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 17 og 19 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_5015
3595_5015
kommunefakta
2019-01-16T17:52:00.000Z
no
Ørland kommune

Kommunefakta

Ørland - 5015 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 362 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 159 139
5-9 år 150 138
10-14 år 147 139
15-19 år 163 163
20-24 år 221 185
25-29 år 214 181
30-34 år 169 156
35-39 år 129 116
40-44 år 153 163
45-49 år 189 179
50-54 år 217 195
55-59 år 180 179
60-64 år 158 168
65-69 år 139 113
70-74 år 131 136
75-79 år 86 113
80-84 år 67 85
85-89 år 29 55
90-94 år 16 21
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ørland
Sverige 7
Litauen 18
Polen 81
Tyskland 9
Eritrea 31
Somalia 0
Filippinene 39
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ørland
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ørland (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 133
Sekundærnæringer 569
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 757
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 564
Undervisning 119
Helse- og sosialtjenester 408
Personlig tjenesteyting 80

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ørland
Aleneboende 292000
Par uten barn 620000
Par med barn 0-17 år 817000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ørland
Grunnskolenivå 1287
Videregående skole-nivå 1933
Universitets- og høgskolenivå kort 843
Universitets- og høgskolenivå lang 178
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ørland
Aktivitetstilbud barn og unge 96
Bibliotek 206
Muséer 62
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 17
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 819
Musikk- og kulturskoler 318
Kommunale kulturbygg 784

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ørland
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.1
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 6.9
Barnehage 10.1
Grunnskole 16.8
Helse- og omsorg 23.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.