3595_5024
3595_5024
kommunefakta
2019-01-24T08:20:00.000Z
no
Orkdal kommune

Kommunefakta

Orkdal - 5024 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 12 069 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 343 308
5-9 år 395 377
10-14 år 410 362
15-19 år 426 352
20-24 år 355 311
25-29 år 358 340
30-34 år 335 358
35-39 år 391 354
40-44 år 348 360
45-49 år 408 418
50-54 år 398 413
55-59 år 394 382
60-64 år 373 406
65-69 år 379 347
70-74 år 290 310
75-79 år 197 212
80-84 år 108 140
85-89 år 62 122
90-94 år 20 50
95-99 år 2 18
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Orkdal
Sverige 35
Litauen 40
Polen 119
Tyskland 38
Eritrea 54
Somalia 121
Filippinene 21
Irak 14
Pakistan 5
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Orkdal
Selveier 80.4
Andels- / aksjeeier 4.5
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Orkdal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 187
Sekundærnæringer 1505
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1894
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 278
Undervisning 434
Helse- og sosialtjenester 1362
Personlig tjenesteyting 154

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Orkdal
Aleneboende 280000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 398000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Orkdal
Grunnskolenivå 2766
Videregående skole-nivå 4305
Universitets- og høgskolenivå kort 1764
Universitets- og høgskolenivå lang 424
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 54

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Orkdal
Aktivitetstilbud barn og unge 110
Bibliotek 187
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 383
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 441
Musikk- og kulturskoler 396
Kommunale kulturbygg 190

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Orkdal
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.9
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 11.3
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 27.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.