3595_5024
3595_5024
kommunefakta
2020-02-28T12:38:00.000Z
no
Orkdal kommune

Kommunefakta

Orkdal - 5024 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 12 245 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Orkdal (2018-2019)
Sverige 37
Litauen 38
Polen 132
Tyskland 37
Eritrea 51
Somalia 118
Filippinene 24
Irak 18
Pakistan 5
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Orkdal (2018-2019)
Selveier 80.2
Andels- / aksjeeier 5
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Orkdal (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 192
Sekundærnæringer 1627
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1941
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 229
Undervisning 461
Helse- og sosialtjenester 1371
Personlig tjenesteyting 161

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Orkdal (2018-2019)
Aleneboende 291000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 821000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Orkdal (2018-2019)
Grunnskolenivå 2828
Videregående skolenivå 4360
Universitets- og høgskolenivå, kort 1803
Universitets- og høgskolenivå, lang 422
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Orkdal
Aktivitetstilbud barn og unge 74
Bibliotek 202
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 217
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 513
Kulturskoler 424
Kommunale kulturbygg 143

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Orkdal
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.4
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 11.2
Grunnskole 19.3
Helse- og omsorg 28

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.