3595_0217
3595_0217
kommunefakta
2020-01-22T09:05:00.000Z
no
Oppegård kommune

Kommunefakta

Oppegård - 0217 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 27 638 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 808 748
5-9 år 939 929
10-14 år 959 943
15-19 år 945 884
20-24 år 741 675
25-29 år 633 584
30-34 år 687 770
35-39 år 802 852
40-44 år 1000 1004
45-49 år 1035 1059
50-54 år 988 1029
55-59 år 890 920
60-64 år 823 824
65-69 år 682 639
70-74 år 669 760
75-79 år 417 508
80-84 år 273 361
85-89 år 154 238
90-94 år 71 115
95-99 år 9 24
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Oppegård (-2019)
Sverige 356
Litauen 110
Polen 431
Tyskland 149
Eritrea 97
Somalia 180
Filippinene 116
Irak 129
Pakistan 385
Vietnam 133

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Oppegård (-2019)
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 6.9
Leier 9.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Oppegård (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 15
Sekundærnæringer 1452
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6890
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1334
Undervisning 982
Helse- og sosialtjenester 2188
Personlig tjenesteyting 754

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Oppegård (-2019)
Aleneboende 321000
Par uten barn 741000
Par med barn 0-17 år 1009000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 473000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Oppegård (-2019)
Grunnskolenivå 4268
Videregående skolenivå 7161
Universitets- og høgskolenivå, kort 6487
Universitets- og høgskolenivå, lang 3076
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 112

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oppegård
Aktivitetstilbud barn og unge 332
Bibliotek 326
Muséer 5
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 246
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 599
Kulturskoler 339
Kommunale kulturbygg 227

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oppegård
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.4
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 14.3
Grunnskole 19.4
Helse- og omsorg 30

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.