3595_0217
3595_0217
kommunefakta
2019-02-17T11:43:00.000Z
no
Oppegård kommune

Kommunefakta

Oppegård - 0217 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 27 347 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 791 727
5-9 år 954 949
10-14 år 954 918
15-19 år 929 884
20-24 år 757 652
25-29 år 659 646
30-34 år 688 718
35-39 år 821 885
40-44 år 1019 978
45-49 år 1040 1081
50-54 år 953 1007
55-59 år 933 916
60-64 år 763 797
65-69 år 663 637
70-74 år 649 728
75-79 år 399 491
80-84 år 258 336
85-89 år 158 232
90-94 år 57 110
95-99 år 9 30
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Oppegård
Sverige 352
Litauen 115
Polen 441
Tyskland 153
Eritrea 94
Somalia 161
Filippinene 105
Irak 120
Pakistan 380
Vietnam 131

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Oppegård
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 7.1
Leier 9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Oppegård
Jordbruk, skogbruk og fiske 13
Sekundærnæringer 1399
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6822
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1315
Undervisning 940
Helse- og sosialtjenester 2179
Personlig tjenesteyting 690

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Oppegård
Aleneboende 312000
Par uten barn 723000
Par med barn 0-17 år 980000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 471000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Oppegård
Grunnskolenivå 4210
Videregående skole-nivå 7181
Universitets- og høgskolenivå kort 6390
Universitets- og høgskolenivå lang 2967
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 113

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oppegård
Aktivitetstilbud barn og unge 334
Bibliotek 326
Muséer 4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 210
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 558
Musikk- og kulturskoler 315
Kommunale kulturbygg 224

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oppegård
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.8
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 14.3
Grunnskole 19.8
Helse- og omsorg 30.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.