3595_5021
3595_5021
kommunefakta
2020-01-25T17:57:00.000Z
no
Oppdal kommune

Kommunefakta

Oppdal - 5021 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 987 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 197 160
5-9 år 209 209
10-14 år 197 197
15-19 år 234 217
20-24 år 230 184
25-29 år 205 186
30-34 år 198 183
35-39 år 192 163
40-44 år 205 193
45-49 år 226 255
50-54 år 274 238
55-59 år 233 214
60-64 år 235 233
65-69 år 212 212
70-74 år 190 236
75-79 år 135 143
80-84 år 88 103
85-89 år 44 80
90-94 år 18 36
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Oppdal
Sverige 38
Litauen 70
Polen 122
Tyskland 3
Eritrea 84
Somalia 8
Filippinene 8
Irak 29
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Oppdal
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 18.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Oppdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 250
Sekundærnæringer 919
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1136
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 128
Undervisning 258
Helse- og sosialtjenester 670
Personlig tjenesteyting 130

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Oppdal
Aleneboende 277000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 797000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 419000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Oppdal
Grunnskolenivå 1624
Videregående skolenivå 2564
Universitets- og høgskolenivå, kort 1112
Universitets- og høgskolenivå, lang 292
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oppdal
Aktivitetstilbud barn og unge 154
Bibliotek 270
Muséer 354
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 245
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 294
Kulturskoler 424
Kommunale kulturbygg 1273

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oppdal
Sosialsektoren samlet 4.8
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 6.3
Barnehage 10.2
Grunnskole 17.7
Helse- og omsorg 32.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.