På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5021
3595_5021
kommunefakta
2020-03-30T03:13:00.000Z
no
Oppdal kommune

Kommunefakta

Oppdal - 5021 (Trøndelag - Trööndelage)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 001 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 183 169
5-9 år 220 202
10-14 år 196 201
15-19 år 230 223
20-24 år 229 174
25-29 år 189 191
30-34 år 200 184
35-39 år 207 179
40-44 år 198 184
45-49 år 229 252
50-54 år 275 238
55-59 år 223 214
60-64 år 242 238
65-69 år 211 210
70-74 år 191 244
75-79 år 152 152
80-84 år 83 104
85-89 år 44 72
90-94 år 12 43
95-99 år 4 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Oppdal
Sverige 36
Litauen 73
Polen 132
Tyskland 4
Eritrea 81
Somalia 9
Filippinene 13
Irak 29
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Oppdal
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 18.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Oppdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 264
Sekundærnæringer 930
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1135
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 123
Undervisning 260
Helse- og sosialtjenester 700
Personlig tjenesteyting 111

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Oppdal
Aleneboende 277000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 797000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 419000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Oppdal
Grunnskolenivå 1624
Videregående skolenivå 2564
Universitets- og høgskolenivå, kort 1112
Universitets- og høgskolenivå, lang 292
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oppdal
Aktivitetstilbud barn og unge 197
Bibliotek 269
Muséer 282
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 158
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 449
Kulturskoler 430
Kommunale kulturbygg 1229

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oppdal
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 6
Barnehage 10.3
Grunnskole 17.5
Helse- og omsorg 33.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.