3595_1868
3595_1868
kommunefakta
2020-01-25T19:36:00.000Z
no
Øksnes kommune

Kommunefakta

Øksnes - 1868 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 402 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 90 111
5-9 år 124 106
10-14 år 111 121
15-19 år 138 146
20-24 år 156 123
25-29 år 141 130
30-34 år 137 100
35-39 år 137 99
40-44 år 127 141
45-49 år 182 159
50-54 år 184 172
55-59 år 158 152
60-64 år 153 117
65-69 år 139 140
70-74 år 131 128
75-79 år 63 81
80-84 år 64 72
85-89 år 25 48
90-94 år 9 20
95-99 år 2 10
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Øksnes
Sverige 9
Litauen 109
Polen 39
Tyskland 28
Eritrea 4
Somalia 11
Filippinene 19
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øksnes
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øksnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 249
Sekundærnæringer 504
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 606
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83
Undervisning 154
Helse- og sosialtjenester 517
Personlig tjenesteyting 44

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Øksnes
Aleneboende 266000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 833000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 359000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øksnes
Grunnskolenivå 1542
Videregående skolenivå 1333
Universitets- og høgskolenivå, kort 584
Universitets- og høgskolenivå, lang 131
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øksnes
Aktivitetstilbud barn og unge 127
Bibliotek 279
Muséer 104
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 19
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 570
Kulturskoler 372
Kommunale kulturbygg 156

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øksnes
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 9.8
Grunnskole 18
Helse- og omsorg 38.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.