3595_1228
3595_1228
kommunefakta
2020-01-21T18:00:00.000Z
no
Odda kommune

Kommunefakta

Odda - 1228 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 706 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 149 124
5-9 år 189 168
10-14 år 183 166
15-19 år 210 194
20-24 år 210 186
25-29 år 210 177
30-34 år 201 168
35-39 år 176 197
40-44 år 197 174
45-49 år 231 191
50-54 år 277 242
55-59 år 238 235
60-64 år 264 239
65-69 år 205 185
70-74 år 188 203
75-79 år 120 159
80-84 år 89 128
85-89 år 46 107
90-94 år 30 53
95-99 år 3 29
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Odda (-2019)
Sverige 23
Litauen 40
Polen 212
Tyskland 21
Eritrea 16
Somalia 31
Filippinene 26
Irak 6
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Odda (-2019)
Selveier 73.1
Andels- / aksjeeier 10.6
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Odda (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 42
Sekundærnæringer 1222
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 846
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 127
Undervisning 227
Helse- og sosialtjenester 800
Personlig tjenesteyting 77

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Odda (-2019)
Aleneboende 290000
Par uten barn 641000
Par med barn 0-17 år 813000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 444000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Odda (-2019)
Grunnskolenivå 1391
Videregående skolenivå 2806
Universitets- og høgskolenivå, kort 1091
Universitets- og høgskolenivå, lang 256
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Odda
Aktivitetstilbud barn og unge 67
Bibliotek 616
Muséer 187
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 502
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 853
Kulturskoler 577
Kommunale kulturbygg 325

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Odda
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 6.7
Grunnskole 13.8
Helse- og omsorg 31

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.