På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 17 og 19 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1228
3595_1228
kommunefakta
2019-01-16T17:38:00.000Z
no
Odda kommune

Kommunefakta

Odda - 1228 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 795 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 176 129
5-9 år 179 184
10-14 år 191 159
15-19 år 201 198
20-24 år 225 204
25-29 år 220 188
30-34 år 187 161
35-39 år 195 192
40-44 år 201 187
45-49 år 229 209
50-54 år 271 233
55-59 år 259 234
60-64 år 241 241
65-69 år 211 183
70-74 år 185 199
75-79 år 123 155
80-84 år 83 120
85-89 år 48 113
90-94 år 30 59
95-99 år 3 25
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Odda
Sverige 20
Litauen 44
Polen 230
Tyskland 22
Eritrea 16
Somalia 19
Filippinene 23
Irak 11
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Odda
Selveier 73.4
Andels- / aksjeeier 10.8
Leier 15.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Odda
Jordbruk, skogbruk og fiske 41
Sekundærnæringer 1188
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 839
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 106
Undervisning 238
Helse- og sosialtjenester 856
Personlig tjenesteyting 74

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Odda
Aleneboende 279000
Par uten barn 629000
Par med barn 0-17 år 800000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Odda
Grunnskolenivå 1421
Videregående skole-nivå 2821
Universitets- og høgskolenivå kort 1090
Universitets- og høgskolenivå lang 254
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Odda
Aktivitetstilbud barn og unge 136
Bibliotek 539
Muséer 157
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 507
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 700
Musikk- og kulturskoler 556
Kommunale kulturbygg 313

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Odda
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 6.8
Grunnskole 14.6
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.