3595_0807
3595_0807
kommunefakta
2019-02-20T07:34:00.000Z
no
Notodden kommune

Kommunefakta

Notodden - 0807 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 12 681 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 332 311
5-9 år 371 329
10-14 år 364 334
15-19 år 411 367
20-24 år 394 375
25-29 år 394 394
30-34 år 373 360
35-39 år 377 331
40-44 år 400 376
45-49 år 426 398
50-54 år 460 448
55-59 år 418 408
60-64 år 462 437
65-69 år 370 359
70-74 år 325 346
75-79 år 215 287
80-84 år 127 166
85-89 år 83 166
90-94 år 46 84
95-99 år 13 25
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Notodden
Sverige 38
Litauen 109
Polen 205
Tyskland 41
Eritrea 125
Somalia 143
Filippinene 53
Irak 40
Pakistan 6
Vietnam 45

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Notodden
Selveier 74.3
Andels- / aksjeeier 5.7
Leier 20

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Notodden
Jordbruk, skogbruk og fiske 88
Sekundærnæringer 1334
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1751
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 246
Undervisning 652
Helse- og sosialtjenester 1448
Personlig tjenesteyting 176

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Notodden
Aleneboende 272000
Par uten barn 593000
Par med barn 0-17 år 750000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Notodden
Grunnskolenivå 3189
Videregående skole-nivå 4274
Universitets- og høgskolenivå kort 2184
Universitets- og høgskolenivå lang 530
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 77

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Notodden
Aktivitetstilbud barn og unge 22
Bibliotek 367
Muséer 108
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 365
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 582
Musikk- og kulturskoler 257
Kommunale kulturbygg 381

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Notodden
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 8.1
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 31.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.