3595_0807
3595_0807
kommunefakta
2020-02-23T09:59:00.000Z
no
Notodden kommune

Kommunefakta

Notodden - 0807 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 12 609 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 338 306
5-9 år 355 331
10-14 år 382 344
15-19 år 399 362
20-24 år 400 379
25-29 år 405 388
30-34 år 376 355
35-39 år 359 321
40-44 år 381 389
45-49 år 446 385
50-54 år 448 435
55-59 år 425 427
60-64 år 438 433
65-69 år 375 361
70-74 år 355 346
75-79 år 219 290
80-84 år 134 173
85-89 år 83 166
90-94 år 52 78
95-99 år 13 27
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Notodden (-2019)
Sverige 41
Litauen 115
Polen 190
Tyskland 43
Eritrea 134
Somalia 119
Filippinene 66
Irak 41
Pakistan 7
Vietnam 45

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Notodden (-2019)
Selveier 74.4
Andels- / aksjeeier 5.8
Leier 19.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Notodden (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 90
Sekundærnæringer 1409
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1755
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 253
Undervisning 644
Helse- og sosialtjenester 1464
Personlig tjenesteyting 183

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Notodden (-2019)
Aleneboende 278000
Par uten barn 617000
Par med barn 0-17 år 770000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Notodden (-2019)
Grunnskolenivå 3138
Videregående skolenivå 4286
Universitets- og høgskolenivå, kort 2217
Universitets- og høgskolenivå, lang 540
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 79

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Notodden
Aktivitetstilbud barn og unge 91
Bibliotek 370
Muséer 125
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 398
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 641
Kulturskoler 265
Kommunale kulturbygg 387

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Notodden
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 8.5
Grunnskole 17.9
Helse- og omsorg 33

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.