3595_0633
3595_0633
kommunefakta
2018-11-21T11:35:00.000Z
no
Nore og Uvdal kommune

Kommunefakta

Nore og Uvdal - 0633 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 452 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 54 51
5-9 år 60 58
10-14 år 80 54
15-19 år 92 78
20-24 år 92 60
25-29 år 77 48
30-34 år 55 62
35-39 år 60 52
40-44 år 72 74
45-49 år 95 87
50-54 år 96 91
55-59 år 86 85
60-64 år 99 77
65-69 år 87 78
70-74 år 71 79
75-79 år 49 46
80-84 år 29 60
85-89 år 22 30
90-94 år 7 23
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Sverige 6
Litauen 24
Polen 36
Tyskland 11
Eritrea 18
Somalia 9
Filippinene 9
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Selveier 77.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 92
Sekundærnæringer 447
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 305
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 79
Undervisning 114
Helse- og sosialtjenester 276
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Aleneboende 255000
Par uten barn 577000
Par med barn 0-17 år 731000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 355000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Grunnskolenivå 647
Videregående skole-nivå 994
Universitets- og høgskolenivå kort 315
Universitets- og høgskolenivå lang 86
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Aktivitetstilbud barn og unge 465
Bibliotek 932
Muséer 359
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 4
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 609
Musikk- og kulturskoler 562
Kommunale kulturbygg 776

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Sosialsektoren samlet 2.5
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 8.1
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 5.6
Grunnskole 14.5
Helse- og omsorg 31.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.