3595_0633
3595_0633
kommunefakta
2020-01-24T12:12:00.000Z
no
Nore og Uvdal kommune

Kommunefakta

Nore og Uvdal - 0633 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 448 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 47 46
5-9 år 63 55
10-14 år 75 50
15-19 år 89 71
20-24 år 95 60
25-29 år 72 53
30-34 år 56 61
35-39 år 64 51
40-44 år 57 58
45-49 år 92 92
50-54 år 105 90
55-59 år 91 86
60-64 år 85 83
65-69 år 93 77
70-74 år 79 82
75-79 år 50 47
80-84 år 29 54
85-89 år 22 36
90-94 år 5 18
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal (-2019)
Sverige 6
Litauen 27
Polen 36
Tyskland 7
Eritrea 17
Somalia 8
Filippinene 9
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal (-2019)
Selveier 78.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 21.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 88
Sekundærnæringer 449
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 336
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 66
Undervisning 113
Helse- og sosialtjenester 280
Personlig tjenesteyting 35

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal (-2019)
Aleneboende 275000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 795000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal (-2019)
Grunnskolenivå 619
Videregående skolenivå 996
Universitets- og høgskolenivå, kort 320
Universitets- og høgskolenivå, lang 80
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Aktivitetstilbud barn og unge 518
Bibliotek 843
Muséer 285
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 447
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 595
Kulturskoler 576
Kommunale kulturbygg 724

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nore og Uvdal
Sosialsektoren samlet 1.8
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 8.5
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 6.3
Grunnskole 13.7
Helse- og omsorg 32

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.