3595_1942
3595_1942
kommunefakta
2019-01-16T18:02:00.000Z
no
Nordreisa kommune

Kommunefakta

Nordreisa - 1942 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 918 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 131 109
5-9 år 146 151
10-14 år 169 154
15-19 år 171 139
20-24 år 192 159
25-29 år 167 145
30-34 år 126 120
35-39 år 126 133
40-44 år 136 135
45-49 år 209 182
50-54 år 156 167
55-59 år 160 144
60-64 år 163 148
65-69 år 156 153
70-74 år 149 143
75-79 år 85 87
80-84 år 46 55
85-89 år 38 53
90-94 år 10 17
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nordreisa
Sverige 13
Litauen 19
Polen 24
Tyskland 17
Eritrea 26
Somalia 20
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nordreisa
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nordreisa
Jordbruk, skogbruk og fiske 133
Sekundærnæringer 402
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 723
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 127
Undervisning 257
Helse- og sosialtjenester 572
Personlig tjenesteyting 51

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nordreisa
Aleneboende 279000
Par uten barn 617000
Par med barn 0-17 år 840000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 425000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nordreisa
Grunnskolenivå 1370
Videregående skole-nivå 1519
Universitets- og høgskolenivå kort 783
Universitets- og høgskolenivå lang 165
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordreisa
Aktivitetstilbud barn og unge 79
Bibliotek 316
Muséer 47
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 171
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 135
Musikk- og kulturskoler 372
Kommunale kulturbygg 125

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordreisa
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 8.3
Grunnskole 15.9
Helse- og omsorg 33.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.