3595_0538
3595_0538
kommunefakta
2020-01-22T08:56:00.000Z
no
Nordre Land kommune

Kommunefakta

Nordre Land - 0538 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 624 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 154 143
5-9 år 164 186
10-14 år 195 164
15-19 år 187 212
20-24 år 201 198
25-29 år 211 154
30-34 år 152 169
35-39 år 181 145
40-44 år 184 200
45-49 år 254 254
50-54 år 272 246
55-59 år 223 244
60-64 år 240 228
65-69 år 228 219
70-74 år 198 217
75-79 år 112 165
80-84 år 84 112
85-89 år 45 77
90-94 år 24 25
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nordre Land (-2019)
Sverige 13
Litauen 43
Polen 111
Tyskland 19
Eritrea 60
Somalia 39
Filippinene 11
Irak 3
Pakistan 8
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nordre Land (-2019)
Selveier 79.1
Andels- / aksjeeier 4.9
Leier 16

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nordre Land (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 221
Sekundærnæringer 890
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 879
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 156
Undervisning 247
Helse- og sosialtjenester 754
Personlig tjenesteyting 74

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nordre Land (-2019)
Aleneboende 268000
Par uten barn 586000
Par med barn 0-17 år 744000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 383000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nordre Land (-2019)
Grunnskolenivå 2051
Videregående skolenivå 2336
Universitets- og høgskolenivå, kort 897
Universitets- og høgskolenivå, lang 153
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordre Land
Aktivitetstilbud barn og unge 308
Bibliotek 360
Muséer 57
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 156
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 290
Kulturskoler 358
Kommunale kulturbygg 17

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordre Land
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 7.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 9
Grunnskole 16.3
Helse- og omsorg 36.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.