På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5435
3595_5435
kommunefakta
2020-03-28T13:46:00.000Z
no
Nordkapp kommune

Kommunefakta

Nordkapp - 5435 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 162 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 66 57
5-9 år 59 76
10-14 år 95 69
15-19 år 111 93
20-24 år 100 87
25-29 år 123 92
30-34 år 94 91
35-39 år 87 74
40-44 år 87 79
45-49 år 127 96
50-54 år 144 116
55-59 år 137 118
60-64 år 114 103
65-69 år 115 93
70-74 år 103 86
75-79 år 69 59
80-84 år 28 42
85-89 år 13 36
90-94 år 9 11
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Sverige 14
Litauen 101
Polen 74
Tyskland 13
Eritrea 3
Somalia 48
Filippinene 19
Irak 9
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Selveier 75.7
Andels- / aksjeeier 4
Leier 20.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nordkapp (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 258
Sekundærnæringer 268
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 497
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 113
Undervisning 142
Helse- og sosialtjenester 270
Personlig tjenesteyting 43

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Aleneboende 279000
Par uten barn 683000
Par med barn 0-17 år 812000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 433000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Grunnskolenivå 1042
Videregående skolenivå 948
Universitets- og høgskolenivå, kort 476
Universitets- og høgskolenivå, lang 129
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Aktivitetstilbud barn og unge -6
Bibliotek 310
Muséer 643
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 52
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1085
Kulturskoler 275
Kommunale kulturbygg 387

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 4.8
Barnehage 7.5
Grunnskole 16.6
Helse- og omsorg 28

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.