3595_2019
3595_2019
kommunefakta
2018-11-19T11:13:00.000Z
no
Nordkapp kommune

Kommunefakta

Nordkapp - 2019 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 205 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 60 63
5-9 år 82 72
10-14 år 92 85
15-19 år 103 100
20-24 år 115 112
25-29 år 103 75
30-34 år 114 83
35-39 år 72 74
40-44 år 107 80
45-49 år 147 109
50-54 år 126 130
55-59 år 139 97
60-64 år 107 107
65-69 år 128 106
70-74 år 101 87
75-79 år 57 43
80-84 år 26 53
85-89 år 22 36
90-94 år 9 15
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Sverige 19
Litauen 92
Polen 73
Tyskland 15
Eritrea 5
Somalia 47
Filippinene 17
Irak 13
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Selveier 75.3
Andels- / aksjeeier 4.3
Leier 20.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nordkapp
Jordbruk, skogbruk og fiske 229
Sekundærnæringer 286
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 476
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 117
Undervisning 149
Helse- og sosialtjenester 279
Personlig tjenesteyting 42

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Aleneboende 264000
Par uten barn 632000
Par med barn 0-17 år 776000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 409000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Grunnskolenivå 1082
Videregående skole-nivå 956
Universitets- og høgskolenivå kort 475
Universitets- og høgskolenivå lang 122
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Aktivitetstilbud barn og unge 134
Bibliotek 328
Muséer 205
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 191
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 752
Musikk- og kulturskoler 380
Kommunale kulturbygg 286

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nordkapp
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.1
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 4.7
Barnehage 7.7
Grunnskole 16.8
Helse- og omsorg 29.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.