3595_0418
3595_0418
kommunefakta
2020-01-29T19:19:00.000Z
no
Nord-Odal kommune

Kommunefakta

Nord-Odal - 0418 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 030 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 90 86
5-9 år 118 114
10-14 år 148 139
15-19 år 155 141
20-24 år 134 125
25-29 år 129 106
30-34 år 118 113
35-39 år 121 122
40-44 år 138 145
45-49 år 220 191
50-54 år 203 176
55-59 år 197 167
60-64 år 184 192
65-69 år 179 183
70-74 år 187 173
75-79 år 102 113
80-84 år 87 81
85-89 år 34 67
90-94 år 13 25
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nord-Odal (-2019)
Sverige 28
Litauen 27
Polen 41
Tyskland 20
Eritrea 3
Somalia 6
Filippinene 10
Irak 8
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nord-Odal (-2019)
Selveier 81.3
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 16.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nord-Odal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 90
Sekundærnæringer 551
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 693
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 122
Undervisning 186
Helse- og sosialtjenester 578
Personlig tjenesteyting 78

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nord-Odal (-2019)
Aleneboende 273000
Par uten barn 573000
Par med barn 0-17 år 750000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 400000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nord-Odal (-2019)
Grunnskolenivå 1715
Videregående skolenivå 1733
Universitets- og høgskolenivå, kort 614
Universitets- og høgskolenivå, lang 116
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 406
Muséer 19
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 625
Kulturskoler 356
Kommunale kulturbygg 299

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nord-Odal
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 8.6
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 8.8
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 38.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.