På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3436
3595_3436
kommunefakta
2020-03-30T02:37:00.000Z
no
Nord-Fron kommune

Kommunefakta

Nord-Fron - 3436 (Innlandet)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 723 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 119 121
5-9 år 147 142
10-14 år 152 153
15-19 år 192 159
20-24 år 196 153
25-29 år 168 146
30-34 år 123 142
35-39 år 130 125
40-44 år 135 140
45-49 år 207 201
50-54 år 235 214
55-59 år 207 207
60-64 år 204 200
65-69 år 176 190
70-74 år 191 211
75-79 år 131 160
80-84 år 93 79
85-89 år 52 67
90-94 år 14 30
95-99 år 4 5
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Sverige 9
Litauen 28
Polen 72
Tyskland 12
Eritrea 54
Somalia 7
Filippinene 10
Irak 9
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Selveier 80.2
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 19.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nord-Fron (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 162
Sekundærnæringer 845
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 778
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 128
Undervisning 225
Helse- og sosialtjenester 511
Personlig tjenesteyting 78

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Aleneboende 269000
Par uten barn 581000
Par med barn 0-17 år 820000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Grunnskolenivå 1581
Videregående skolenivå 2127
Universitets- og høgskolenivå, kort 841
Universitets- og høgskolenivå, lang 140
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Aktivitetstilbud barn og unge 390
Bibliotek 519
Muséer 64
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 438
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1136
Kulturskoler 369
Kommunale kulturbygg 109

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nord-Fron
Sosialsektoren samlet 6.9
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 3.2
Kultursektoren, kommune 5.6
Barnehage 8.6
Grunnskole 17
Helse- og omsorg 35.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.