3595_0542
3595_0542
kommunefakta
2019-01-23T11:08:00.000Z
no
Nord-Aurdal kommune

Kommunefakta

Nord-Aurdal - 0542 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 430 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 163 134
5-9 år 185 134
10-14 år 153 201
15-19 år 206 188
20-24 år 201 170
25-29 år 203 180
30-34 år 159 156
35-39 år 189 167
40-44 år 211 201
45-49 år 233 214
50-54 år 227 220
55-59 år 212 234
60-64 år 210 230
65-69 år 246 244
70-74 år 197 197
75-79 år 103 134
80-84 år 74 88
85-89 år 46 70
90-94 år 14 35
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 2 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Sverige 17
Litauen 87
Polen 83
Tyskland 28
Eritrea 47
Somalia 18
Filippinene 9
Irak 12
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Selveier 79.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 155
Sekundærnæringer 577
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1356
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 149
Undervisning 279
Helse- og sosialtjenester 694
Personlig tjenesteyting 112

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Aleneboende 277000
Par uten barn 597000
Par med barn 0-17 år 749000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 383000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Grunnskolenivå 1534
Videregående skole-nivå 2392
Universitets- og høgskolenivå kort 1057
Universitets- og høgskolenivå lang 241
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Aktivitetstilbud barn og unge -16
Bibliotek 359
Muséer 45
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 85
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 512
Musikk- og kulturskoler 482
Kommunale kulturbygg 191

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nord-Aurdal
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.6
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 7.1
Grunnskole 12.7
Helse- og omsorg 33.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.