3595_0819
3595_0819
kommunefakta
2019-02-16T17:34:00.000Z
no
Nome kommune

Kommunefakta

Nome - 0819 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 584 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 163 151
5-9 år 187 145
10-14 år 203 174
15-19 år 224 219
20-24 år 210 175
25-29 år 207 155
30-34 år 159 155
35-39 år 161 186
40-44 år 207 190
45-49 år 242 247
50-54 år 264 230
55-59 år 230 238
60-64 år 262 205
65-69 år 226 191
70-74 år 181 203
75-79 år 123 128
80-84 år 63 97
85-89 år 41 79
90-94 år 18 53
95-99 år 6 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nome
Sverige 14
Litauen 32
Polen 149
Tyskland 28
Eritrea 34
Somalia 71
Filippinene 15
Irak 21
Pakistan 0
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nome
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nome
Jordbruk, skogbruk og fiske 99
Sekundærnæringer 800
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 794
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 146
Undervisning 293
Helse- og sosialtjenester 801
Personlig tjenesteyting 101

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nome
Aleneboende 269000
Par uten barn 592000
Par med barn 0-17 år 724000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nome
Grunnskolenivå 1662
Videregående skole-nivå 2392
Universitets- og høgskolenivå kort 1057
Universitets- og høgskolenivå lang 210
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 48

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nome
Aktivitetstilbud barn og unge 119
Bibliotek 360
Muséer 2
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 59
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 363
Musikk- og kulturskoler 377
Kommunale kulturbygg 266

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nome
Sosialsektoren samlet 6.3
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.9
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 8
Grunnskole 17.1
Helse- og omsorg 35.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.