På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3031
3595_3031
kommunefakta
2020-03-28T12:19:00.000Z
no
Nittedal kommune

Kommunefakta

Nittedal - 3031 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 249 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 729 672
5-9 år 841 837
10-14 år 911 889
15-19 år 816 813
20-24 år 679 645
25-29 år 603 512
30-34 år 632 732
35-39 år 804 875
40-44 år 926 933
45-49 år 1088 1023
50-54 år 1016 971
55-59 år 831 780
60-64 år 635 527
65-69 år 477 513
70-74 år 502 505
75-79 år 346 411
80-84 år 198 232
85-89 år 96 143
90-94 år 30 55
95-99 år 5 15
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nittedal
Sverige 275
Litauen 207
Polen 563
Tyskland 112
Eritrea 73
Somalia 75
Filippinene 127
Irak 96
Pakistan 383
Vietnam 204

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nittedal
Selveier 74.4
Andels- / aksjeeier 14.8
Leier 10.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nittedal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 1959
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5533
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1008
Undervisning 963
Helse- og sosialtjenester 2498
Personlig tjenesteyting 545

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nittedal
Aleneboende 325000
Par uten barn 713000
Par med barn 0-17 år 921000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 464000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nittedal
Grunnskolenivå 4665
Videregående skolenivå 6668
Universitets- og høgskolenivå, kort 4811
Universitets- og høgskolenivå, lang 2027
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 102

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nittedal
Aktivitetstilbud barn og unge 154
Bibliotek 200
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 390
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 575
Kulturskoler 261
Kommunale kulturbygg 214

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nittedal
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 14.6
Grunnskole 22.9
Helse- og omsorg 28.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.