3595_0233
3595_0233
kommunefakta
2018-05-22T10:08:00.000Z
no
Nittedal kommune

Kommunefakta

Nittedal - 0233 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 23 695 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 690 738
5-9 år 907 884
10-14 år 789 842
15-19 år 806 797
20-24 år 651 590
25-29 år 591 545
30-34 år 601 662
35-39 år 778 884
40-44 år 983 929
45-49 år 1049 999
50-54 år 967 945
55-59 år 763 666
60-64 år 593 542
65-69 år 496 508
70-74 år 500 527
75-79 år 287 317
80-84 år 176 233
85-89 år 89 128
90-94 år 21 52
95-99 år 4 15
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nittedal
Sverige 263
Litauen 170
Polen 489
Tyskland 105
Eritrea 55
Somalia 57
Filippinene 106
Irak 82
Pakistan 323
Vietnam 208

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nittedal
Selveier 73.5
Andels- / aksjeeier 15.9
Leier 10.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nittedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 1859
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5505
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 968
Undervisning 914
Helse- og sosialtjenester 2393
Personlig tjenesteyting 554

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nittedal
Aleneboende 306000
Par uten barn 669000
Par med barn 0-17 år 876000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 447000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nittedal
Grunnskolenivå 4628
Videregående skole-nivå 6589
Universitets- og høgskolenivå kort 4452
Universitets- og høgskolenivå lang 1812
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 103

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nittedal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 29.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nittedal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 14.8
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 24
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 28.7
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.8
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.1
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.1
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.