3595_0233
3595_0233
kommunefakta
2020-01-29T18:22:00.000Z
no
Nittedal kommune

Kommunefakta

Nittedal - 0233 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 198 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 711 705
5-9 år 887 875
10-14 år 877 874
15-19 år 823 808
20-24 år 672 631
25-29 år 605 532
30-34 år 630 716
35-39 år 782 894
40-44 år 965 927
45-49 år 1077 1020
50-54 år 1002 967
55-59 år 779 721
60-64 år 615 535
65-69 år 481 515
70-74 år 516 538
75-79 år 326 352
80-84 år 168 232
85-89 år 97 139
90-94 år 25 51
95-99 år 3 15
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nittedal (-2019)
Sverige 266
Litauen 197
Polen 513
Tyskland 108
Eritrea 63
Somalia 60
Filippinene 127
Irak 91
Pakistan 377
Vietnam 196

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nittedal (-2019)
Selveier 74.4
Andels- / aksjeeier 14.8
Leier 10.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nittedal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 1912
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5595
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1008
Undervisning 952
Helse- og sosialtjenester 2481
Personlig tjenesteyting 538

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nittedal (-2019)
Aleneboende 325000
Par uten barn 713000
Par med barn 0-17 år 921000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 464000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nittedal (-2019)
Grunnskolenivå 4665
Videregående skolenivå 6668
Universitets- og høgskolenivå, kort 4811
Universitets- og høgskolenivå, lang 2027
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 102

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nittedal
Aktivitetstilbud barn og unge 104
Bibliotek 189
Muséer 12
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 255
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 641
Kulturskoler 247
Kommunale kulturbygg 245

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nittedal
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 14.6
Grunnskole 23.2
Helse- og omsorg 28.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.