3595_0216
3595_0216
kommunefakta
2019-02-18T22:28:00.000Z
no
Nesodden kommune

Kommunefakta

Nesodden - 0216 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 19 434 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 615 531
5-9 år 660 687
10-14 år 672 643
15-19 år 660 615
20-24 år 559 476
25-29 år 418 420
30-34 år 443 536
35-39 år 638 683
40-44 år 678 748
45-49 år 742 760
50-54 år 755 807
55-59 år 667 664
60-64 år 576 638
65-69 år 496 501
70-74 år 424 425
75-79 år 229 280
80-84 år 135 178
85-89 år 78 141
90-94 år 30 56
95-99 år 3 19
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nesodden
Sverige 316
Litauen 83
Polen 313
Tyskland 174
Eritrea 42
Somalia 89
Filippinene 75
Irak 40
Pakistan 41
Vietnam 7

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nesodden
Selveier 78.6
Andels- / aksjeeier 8.9
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nesodden
Jordbruk, skogbruk og fiske 59
Sekundærnæringer 1022
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3868
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 902
Undervisning 1026
Helse- og sosialtjenester 1999
Personlig tjenesteyting 665

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nesodden
Aleneboende 299000
Par uten barn 686000
Par med barn 0-17 år 873000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nesodden
Grunnskolenivå 3068
Videregående skole-nivå 4801
Universitets- og høgskolenivå kort 4442
Universitets- og høgskolenivå lang 2414
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 90

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesodden
Aktivitetstilbud barn og unge 209
Bibliotek 292
Muséer 4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 104
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 433
Musikk- og kulturskoler 405
Kommunale kulturbygg 333

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesodden
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 4.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 15.8
Grunnskole 22.8
Helse- og omsorg 27.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.