3595_0216
3595_0216
kommunefakta
2019-12-16T03:21:00.000Z
no
Nesodden kommune

Kommunefakta

Nesodden - 0216 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 19 584 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 581 557
5-9 år 715 652
10-14 år 666 684
15-19 år 670 614
20-24 år 542 441
25-29 år 412 469
30-34 år 444 519
35-39 år 639 686
40-44 år 706 758
45-49 år 725 784
50-54 år 760 775
55-59 år 670 687
60-64 år 610 638
65-69 år 478 505
70-74 år 456 449
75-79 år 244 290
80-84 år 149 192
85-89 år 80 128
90-94 år 29 65
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nesodden
Sverige 329
Litauen 84
Polen 328
Tyskland 177
Eritrea 45
Somalia 99
Filippinene 75
Irak 32
Pakistan 35
Vietnam 10

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nesodden
Selveier 78.2
Andels- / aksjeeier 8.7
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nesodden
Jordbruk, skogbruk og fiske 68
Sekundærnæringer 1030
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3965
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 904
Undervisning 1059
Helse- og sosialtjenester 2025
Personlig tjenesteyting 725

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nesodden
Aleneboende 299000
Par uten barn 686000
Par med barn 0-17 år 873000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nesodden
Grunnskolenivå 3090
Videregående skolenivå 4752
Universitets- og høgskolenivå, kort 4550
Universitets- og høgskolenivå, lang 2513
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 91

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesodden
Aktivitetstilbud barn og unge 217
Bibliotek 303
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 85
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 417
Kulturskoler 426
Kommunale kulturbygg 327

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesodden
Sosialsektoren samlet 4.8
Barnevern 4.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 15.1
Grunnskole 22.8
Helse- og omsorg 28.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.