På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3023
3595_3023
kommunefakta
2020-03-28T12:09:00.000Z
no
Nesodden kommune

Kommunefakta

Nesodden - 3023 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 19 616 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 567 568
5-9 år 747 632
10-14 år 662 671
15-19 år 669 632
20-24 år 496 400
25-29 år 424 443
30-34 år 463 533
35-39 år 639 688
40-44 år 707 758
45-49 år 751 796
50-54 år 762 772
55-59 år 654 717
60-64 år 619 632
65-69 år 498 523
70-74 år 475 453
75-79 år 258 324
80-84 år 158 202
85-89 år 72 134
90-94 år 30 67
95-99 år 6 12
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nesodden
Sverige 340
Litauen 102
Polen 330
Tyskland 185
Eritrea 48
Somalia 95
Filippinene 81
Irak 29
Pakistan 32
Vietnam 9

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nesodden
Selveier 78.2
Andels- / aksjeeier 8.7
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nesodden (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 63
Sekundærnæringer 1052
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3955
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 885
Undervisning 1089
Helse- og sosialtjenester 2041
Personlig tjenesteyting 709

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nesodden
Aleneboende 310000
Par uten barn 707000
Par med barn 0-17 år 902000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 450000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nesodden
Grunnskolenivå 3090
Videregående skolenivå 4752
Universitets- og høgskolenivå, kort 4550
Universitets- og høgskolenivå, lang 2513
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 91

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesodden
Aktivitetstilbud barn og unge 215
Bibliotek 290
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 71
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 455
Kulturskoler 403
Kommunale kulturbygg 378

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesodden
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 15.1
Grunnskole 22.7
Helse- og omsorg 28.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.