3595_1828
3595_1828
kommunefakta
2018-11-18T09:04:00.000Z
no
Nesna kommune

Kommunefakta

Nesna - 1828 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 826 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 43 42
5-9 år 52 53
10-14 år 57 47
15-19 år 72 54
20-24 år 75 63
25-29 år 61 53
30-34 år 41 51
35-39 år 44 47
40-44 år 75 52
45-49 år 53 63
50-54 år 60 61
55-59 år 69 62
60-64 år 69 49
65-69 år 51 43
70-74 år 47 50
75-79 år 27 27
80-84 år 16 33
85-89 år 9 10
90-94 år 5 6
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nesna
Sverige 3
Litauen 4
Polen 69
Tyskland 6
Eritrea 27
Somalia 20
Filippinene 12
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nesna
Selveier 73.9
Andels- / aksjeeier 3.2
Leier 22.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nesna
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 131
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 150
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 48
Undervisning 176
Helse- og sosialtjenester 217
Personlig tjenesteyting 25

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nesna
Aleneboende 249000
Par uten barn 575000
Par med barn 0-17 år 719000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nesna
Grunnskolenivå 477
Videregående skole-nivå 530
Universitets- og høgskolenivå kort 329
Universitets- og høgskolenivå lang 117
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesna
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 315
Muséer 213
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 497
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 183
Musikk- og kulturskoler 634
Kommunale kulturbygg 43

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesna
Sosialsektoren samlet 11.6
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 6.9
Grunnskole 16.4
Helse- og omsorg 30.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.