3595_1828
3595_1828
kommunefakta
2018-05-24T13:46:00.000Z
no
Nesna kommune

Kommunefakta

Nesna - 1828 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 826 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 43 42
5-9 år 52 53
10-14 år 57 47
15-19 år 72 54
20-24 år 75 63
25-29 år 61 53
30-34 år 41 51
35-39 år 44 47
40-44 år 75 52
45-49 år 53 63
50-54 år 60 61
55-59 år 69 62
60-64 år 69 49
65-69 år 51 43
70-74 år 47 50
75-79 år 27 27
80-84 år 16 33
85-89 år 9 10
90-94 år 5 6
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nesna
Sverige 3
Litauen 4
Polen 69
Tyskland 6
Eritrea 27
Somalia 20
Filippinene 12
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nesna
Selveier 68
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 28.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nesna
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 131
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 150
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 48
Undervisning 176
Helse- og sosialtjenester 217
Personlig tjenesteyting 25

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nesna
Aleneboende 249000
Par uten barn 575000
Par med barn 0-17 år 719000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nesna
Grunnskolenivå 496
Videregående skole-nivå 535
Universitets- og høgskolenivå kort 338
Universitets- og høgskolenivå lang 109
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nesna
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 10.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 24.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 31.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nesna
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 9.2
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 6.4
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 15.5
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 28.4
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.8
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11.3
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.7
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.