3595_0616
3595_0616
kommunefakta
2020-02-23T09:09:00.000Z
no
Nes kommune

Kommunefakta

Nes - 0616 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 302 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 58 74
5-9 år 60 68
10-14 år 103 97
15-19 år 95 81
20-24 år 107 67
25-29 år 97 94
30-34 år 77 75
35-39 år 79 73
40-44 år 106 94
45-49 år 121 126
50-54 år 128 115
55-59 år 123 116
60-64 år 126 131
65-69 år 125 119
70-74 år 106 125
75-79 år 62 66
80-84 år 44 51
85-89 år 34 44
90-94 år 13 24
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nes (Buskerud) (-2019)
Sverige 10
Litauen 29
Polen 102
Tyskland 8
Eritrea 21
Somalia 9
Filippinene 11
Irak 4
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nes (Buskerud) (-2019)
Selveier 78.5
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 19.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nes (Buskerud) (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 95
Sekundærnæringer 438
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 572
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 54
Undervisning 124
Helse- og sosialtjenester 372
Personlig tjenesteyting 45

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nes (Buskerud) (-2019)
Aleneboende 284000
Par uten barn 600000
Par med barn 0-17 år 800000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nes (Buskerud) (-2019)
Grunnskolenivå 872
Videregående skolenivå 1237
Universitets- og høgskolenivå, kort 522
Universitets- og høgskolenivå, lang 128
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nes
Aktivitetstilbud barn og unge 330
Bibliotek 422
Muséer 121
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 546
Kulturskoler 627
Kommunale kulturbygg 225

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nes
Sosialsektoren samlet 2
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.7
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 7.2
Grunnskole 16.1
Helse- og omsorg 39.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.