3595_0236
3595_0236
kommunefakta
2020-02-23T09:46:00.000Z
no
Nes kommune

Kommunefakta

Nes - 0236 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 22 244 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 668 646
5-9 år 668 651
10-14 år 639 631
15-19 år 701 641
20-24 år 619 562
25-29 år 662 638
30-34 år 733 721
35-39 år 719 688
40-44 år 789 725
45-49 år 831 845
50-54 år 861 825
55-59 år 726 733
60-64 år 705 643
65-69 år 575 577
70-74 år 561 522
75-79 år 296 300
80-84 år 172 231
85-89 år 85 168
90-94 år 36 68
95-99 år 4 18
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus) (-2019)
Sverige 174
Litauen 345
Polen 580
Tyskland 108
Eritrea 151
Somalia 39
Filippinene 105
Irak 30
Pakistan 120
Vietnam 16

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus) (-2019)
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 2.6
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nes (Akershus) (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 251
Sekundærnæringer 1962
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5035
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 666
Undervisning 826
Helse- og sosialtjenester 2212
Personlig tjenesteyting 374

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus) (-2019)
Aleneboende 305000
Par uten barn 658000
Par med barn 0-17 år 796000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus) (-2019)
Grunnskolenivå 5750
Videregående skolenivå 7503
Universitets- og høgskolenivå, kort 3078
Universitets- og høgskolenivå, lang 802
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 108

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nes
Aktivitetstilbud barn og unge 347
Bibliotek 213
Muséer 18
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 928
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 653
Kulturskoler 288
Kommunale kulturbygg 322

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nes
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 4.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 5.7
Barnehage 12.6
Grunnskole 19.7
Helse- og omsorg 32.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.