3595_0236
3595_0236
kommunefakta
2018-04-20T22:27:00.000Z
no
Nes kommune

Kommunefakta

Nes - 0236 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 21 681 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 655 646
5-9 år 667 660
10-14 år 644 619
15-19 år 700 666
20-24 år 640 545
25-29 år 640 642
30-34 år 717 693
35-39 år 706 675
40-44 år 804 741
45-49 år 848 834
50-54 år 829 835
55-59 år 722 707
60-64 år 669 634
65-69 år 612 576
70-74 år 511 500
75-79 år 274 304
80-84 år 172 213
85-89 år 81 165
90-94 år 30 74
95-99 år 4 25
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus)
Sverige 156
Litauen 290
Polen 528
Tyskland 110
Eritrea 140
Somalia 37
Filippinene 103
Irak 33
Pakistan 115
Vietnam 14

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus)
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 2.7
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nes (Akershus)
Jordbruk, skogbruk og fiske 266
Sekundærnæringer 1860
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4909
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 690
Undervisning 762
Helse- og sosialtjenester 2146
Personlig tjenesteyting 370

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus)
Aleneboende 285000
Par uten barn 619000
Par med barn 0-17 år 761000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus)
Grunnskolenivå 5792
Videregående skole-nivå 7326
Universitets- og høgskolenivå kort 2894
Universitets- og høgskolenivå lang 695
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 98

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 18.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus)
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 7
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11.8
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 31.5
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.1
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.2
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.