3595_0236
3595_0236
kommunefakta
2019-02-18T22:35:00.000Z
no
Nes kommune

Kommunefakta

Nes - 0236 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 21 764 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 655 646
5-9 år 667 660
10-14 år 644 619
15-19 år 700 666
20-24 år 640 545
25-29 år 640 642
30-34 år 717 693
35-39 år 706 675
40-44 år 804 741
45-49 år 848 834
50-54 år 829 835
55-59 år 722 707
60-64 år 669 634
65-69 år 612 576
70-74 år 511 500
75-79 år 274 304
80-84 år 172 213
85-89 år 81 165
90-94 år 30 74
95-99 år 4 25
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus)
Sverige 156
Litauen 290
Polen 528
Tyskland 110
Eritrea 140
Somalia 37
Filippinene 103
Irak 33
Pakistan 115
Vietnam 14

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus)
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 2.7
Leier 13.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nes (Akershus)
Jordbruk, skogbruk og fiske 266
Sekundærnæringer 1860
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4909
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 690
Undervisning 762
Helse- og sosialtjenester 2146
Personlig tjenesteyting 370

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus)
Aleneboende 297000
Par uten barn 644000
Par med barn 0-17 år 776000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 415000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nes (Akershus)
Grunnskolenivå 5776
Videregående skole-nivå 7466
Universitets- og høgskolenivå kort 3004
Universitets- og høgskolenivå lang 768
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 100

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nes
Aktivitetstilbud barn og unge 387
Bibliotek 203
Muséer 33
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 360
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 296
Musikk- og kulturskoler 255
Kommunale kulturbygg 212

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nes
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 4.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 4.4
Barnehage 12.4
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 32.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.