3595_0625
3595_0625
kommunefakta
2018-05-22T10:07:00.000Z
no
Nedre Eiker kommune

Kommunefakta

Nedre Eiker - 0625 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 886 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 729 669
5-9 år 852 774
10-14 år 836 843
15-19 år 824 776
20-24 år 744 706
25-29 år 767 729
30-34 år 861 814
35-39 år 817 839
40-44 år 952 914
45-49 år 1031 991
50-54 år 933 833
55-59 år 763 709
60-64 år 624 699
65-69 år 583 630
70-74 år 573 611
75-79 år 314 327
80-84 år 195 228
85-89 år 83 179
90-94 år 45 81
95-99 år 8 28
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Sverige 139
Litauen 343
Polen 808
Tyskland 92
Eritrea 94
Somalia 69
Filippinene 76
Irak 252
Pakistan 123
Vietnam 405

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Selveier 74.4
Andels- / aksjeeier 11.6
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Jordbruk, skogbruk og fiske 53
Sekundærnæringer 2741
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5004
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 669
Undervisning 694
Helse- og sosialtjenester 2542
Personlig tjenesteyting 471

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Aleneboende 272000
Par uten barn 600000
Par med barn 0-17 år 758000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Grunnskolenivå 6598
Videregående skole-nivå 7719
Universitets- og høgskolenivå kort 3788
Universitets- og høgskolenivå lang 864
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 152

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.4
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 14.5
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.5
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 29.7
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.6
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.6
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.1
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.