3595_0625
3595_0625
kommunefakta
2020-01-25T19:45:00.000Z
no
Nedre Eiker kommune

Kommunefakta

Nedre Eiker - 0625 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 25 272 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 727 664
5-9 år 845 764
10-14 år 848 823
15-19 år 817 793
20-24 år 746 680
25-29 år 741 683
30-34 år 849 805
35-39 år 837 852
40-44 år 931 914
45-49 år 1032 967
50-54 år 956 881
55-59 år 780 716
60-64 år 639 693
65-69 år 586 620
70-74 år 569 675
75-79 år 339 333
80-84 år 206 243
85-89 år 91 165
90-94 år 35 83
95-99 år 13 20
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker (-2019)
Sverige 142
Litauen 375
Polen 849
Tyskland 88
Eritrea 95
Somalia 95
Filippinene 88
Irak 259
Pakistan 135
Vietnam 402

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker (-2019)
Selveier 74.1
Andels- / aksjeeier 11.2
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nedre Eiker (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 49
Sekundærnæringer 2782
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5062
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 678
Undervisning 683
Helse- og sosialtjenester 2584
Personlig tjenesteyting 464

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker (-2019)
Aleneboende 289000
Par uten barn 636000
Par med barn 0-17 år 801000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 419000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker (-2019)
Grunnskolenivå 6512
Videregående skolenivå 7781
Universitets- og høgskolenivå, kort 4001
Universitets- og høgskolenivå, lang 989
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 156

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Aktivitetstilbud barn og unge 120
Bibliotek 195
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 129
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 226
Kulturskoler 209
Kommunale kulturbygg 226

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Sosialsektoren samlet 6.5
Barnevern 4.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 13.4
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.