3595_1433
3595_1433
kommunefakta
2019-02-19T08:45:00.000Z
no
Naustdal kommune

Kommunefakta

Naustdal - 1433 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 796 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 96 80
5-9 år 94 85
10-14 år 108 87
15-19 år 102 79
20-24 år 102 75
25-29 år 84 86
30-34 år 71 86
35-39 år 83 62
40-44 år 97 84
45-49 år 110 82
50-54 år 87 82
55-59 år 86 84
60-64 år 89 88
65-69 år 87 78
70-74 år 76 73
75-79 år 50 42
80-84 år 32 33
85-89 år 23 26
90-94 år 12 18
95-99 år 4 1
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Naustdal
Sverige 4
Litauen 7
Polen 57
Tyskland 17
Eritrea 16
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Naustdal
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Naustdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 76
Sekundærnæringer 369
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 407
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 60
Undervisning 122
Helse- og sosialtjenester 384
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Naustdal
Aleneboende 281000
Par uten barn 614000
Par med barn 0-17 år 796000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 462000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Naustdal
Grunnskolenivå 574
Videregående skole-nivå 1056
Universitets- og høgskolenivå kort 443
Universitets- og høgskolenivå lang 96
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Naustdal
Aktivitetstilbud barn og unge 23
Bibliotek 299
Muséer 34
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 78
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 219
Musikk- og kulturskoler 230
Kommunale kulturbygg 5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Naustdal
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 8.3
Kultursektoren, kommune 1.6
Barnehage 12.8
Grunnskole 20
Helse- og omsorg 33.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.