3595_1805
3595_1805
kommunefakta
2020-02-28T11:58:00.000Z
no
Narvik kommune

Kommunefakta

Narvik - 1805 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 511 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Narvik (-2019)
Sverige 191
Litauen 78
Polen 199
Tyskland 56
Eritrea 90
Somalia 69
Filippinene 54
Irak 41
Pakistan 32
Vietnam 10

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Narvik (-2019)
Selveier 74.9
Andels- / aksjeeier 8.1
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Narvik (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 50
Sekundærnæringer 1636
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3091
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 598
Undervisning 904
Helse- og sosialtjenester 2431
Personlig tjenesteyting 256

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Narvik (-2019)
Aleneboende 297000
Par uten barn 651000
Par med barn 0-17 år 835000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 416000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Narvik (-2019)
Grunnskolenivå 3857
Videregående skolenivå 6303
Universitets- og høgskolenivå, kort 3585
Universitets- og høgskolenivå, lang 1114
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 85

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Narvik
Aktivitetstilbud barn og unge 83
Bibliotek 255
Muséer 61
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 106
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 681
Kulturskoler 214
Kommunale kulturbygg 222

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Narvik
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 9.7
Grunnskole 15.3
Helse- og omsorg 39.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.