3595_1805
3595_1805
kommunefakta
2018-05-22T09:27:00.000Z
no
Narvik kommune

Kommunefakta

Narvik - 1805 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 615 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 469 474
5-9 år 562 510
10-14 år 528 478
15-19 år 516 533
20-24 år 693 570
25-29 år 766 628
30-34 år 600 533
35-39 år 565 521
40-44 år 512 519
45-49 år 593 597
50-54 år 665 657
55-59 år 590 620
60-64 år 685 623
65-69 år 573 469
70-74 år 434 462
75-79 år 309 353
80-84 år 181 270
85-89 år 124 233
90-94 år 44 120
95-99 år 13 44
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Narvik
Sverige 178
Litauen 72
Polen 194
Tyskland 59
Eritrea 101
Somalia 111
Filippinene 54
Irak 36
Pakistan 39
Vietnam 7

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Narvik
Selveier 74.2
Andels- / aksjeeier 7.8
Leier 18

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Narvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 1483
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3199
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 577
Undervisning 877
Helse- og sosialtjenester 2352
Personlig tjenesteyting 247

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Narvik
Aleneboende 282000
Par uten barn 612000
Par med barn 0-17 år 782000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Narvik
Grunnskolenivå 4044
Videregående skole-nivå 6391
Universitets- og høgskolenivå kort 3477
Universitets- og høgskolenivå lang 1038
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 102

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Narvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Narvik
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 9.7
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 15.9
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 38.8
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.7
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.9
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.6
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.