3595_0238
3595_0238
kommunefakta
2019-02-16T17:28:00.000Z
no
Nannestad kommune

Kommunefakta

Nannestad - 0238 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 604 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 385 389
5-9 år 436 446
10-14 år 483 441
15-19 år 427 426
20-24 år 407 331
25-29 år 441 455
30-34 år 471 414
35-39 år 493 477
40-44 år 539 463
45-49 år 605 542
50-54 år 527 456
55-59 år 390 344
60-64 år 364 335
65-69 år 277 259
70-74 år 265 280
75-79 år 146 166
80-84 år 72 99
85-89 år 55 77
90-94 år 11 33
95-99 år 1 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nannestad
Sverige 168
Litauen 276
Polen 616
Tyskland 68
Eritrea 18
Somalia 45
Filippinene 158
Irak 63
Pakistan 216
Vietnam 28

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nannestad
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 3.3
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nannestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 121
Sekundærnæringer 1145
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3434
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 486
Undervisning 405
Helse- og sosialtjenester 1131
Personlig tjenesteyting 161

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nannestad
Aleneboende 306000
Par uten barn 649000
Par med barn 0-17 år 782000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nannestad
Grunnskolenivå 3381
Videregående skole-nivå 4325
Universitets- og høgskolenivå kort 1870
Universitets- og høgskolenivå lang 503
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 66

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nannestad
Aktivitetstilbud barn og unge 229
Bibliotek 375
Muséer 16
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 242
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 141
Musikk- og kulturskoler 326
Kommunale kulturbygg 6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nannestad
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 4.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.8
Administrasjon, kommune 4.2
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 14
Grunnskole 24.6
Helse- og omsorg 26.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.