3595_0238
3595_0238
kommunefakta
2019-10-24T04:32:00.000Z
no
Nannestad kommune

Kommunefakta

Nannestad - 0238 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 937 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 434 421
5-9 år 437 435
10-14 år 487 447
15-19 år 458 449
20-24 år 383 345
25-29 år 451 465
30-34 år 533 449
35-39 år 508 502
40-44 år 554 458
45-49 år 596 540
50-54 år 584 500
55-59 år 376 333
60-64 år 383 352
65-69 år 271 258
70-74 år 278 299
75-79 år 167 171
80-84 år 76 110
85-89 år 47 75
90-94 år 12 27
95-99 år 0 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nannestad
Sverige 169
Litauen 309
Polen 636
Tyskland 70
Eritrea 26
Somalia 53
Filippinene 171
Irak 68
Pakistan 253
Vietnam 32

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nannestad
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nannestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 126
Sekundærnæringer 1176
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3592
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 529
Undervisning 410
Helse- og sosialtjenester 1172
Personlig tjenesteyting 165

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nannestad
Aleneboende 306000
Par uten barn 649000
Par med barn 0-17 år 782000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nannestad
Grunnskolenivå 3462
Videregående skolenivå 4451
Universitets- og høgskolenivå, kort 2013
Universitets- og høgskolenivå, lang 561
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 75

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nannestad
Aktivitetstilbud barn og unge 266
Bibliotek 358
Muséer 15
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 198
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 294
Musikk- og kulturskoler 316
Kommunale kulturbygg 20

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nannestad
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 4.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.3
Administrasjon, kommune 4.6
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 13.6
Grunnskole 24.3
Helse- og omsorg 26.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.