3595_5044
3595_5044
kommunefakta
2020-01-21T18:01:00.000Z
no
Namsskogan kommune

Kommunefakta

Namsskogan - 5044 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 845 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 17 16
5-9 år 24 23
10-14 år 25 21
15-19 år 35 25
20-24 år 28 26
25-29 år 19 14
30-34 år 10 15
35-39 år 21 26
40-44 år 24 16
45-49 år 31 31
50-54 år 40 30
55-59 år 28 33
60-64 år 37 21
65-69 år 26 29
70-74 år 34 26
75-79 år 16 29
80-84 år 18 25
85-89 år 11 10
90-94 år 2 7
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Namsskogan
Sverige 5
Litauen 0
Polen 8
Tyskland 5
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Namsskogan
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Namsskogan
Jordbruk, skogbruk og fiske 34
Sekundærnæringer 102
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 111
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 25
Undervisning 33
Helse- og sosialtjenester 88
Personlig tjenesteyting 17

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Namsskogan
Aleneboende 276000
Par uten barn 580000
Par med barn 0-17 år 819000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 0

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Namsskogan
Grunnskolenivå 279
Videregående skolenivå 326
Universitets- og høgskolenivå, kort 103
Universitets- og høgskolenivå, lang 13
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Namsskogan
Aktivitetstilbud barn og unge 473
Bibliotek 436
Muséer 64
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 2356
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 285
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Namsskogan
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 8
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 6
Grunnskole 16
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.