3595_5005
3595_5005
kommunefakta
2020-01-21T18:49:00.000Z
no
Namsos kommune

Kommunefakta

Namsos - 5005 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 041 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 342 339
5-9 år 428 369
10-14 år 453 394
15-19 år 478 462
20-24 år 489 455
25-29 år 418 405
30-34 år 384 381
35-39 år 319 349
40-44 år 343 365
45-49 år 443 493
50-54 år 446 448
55-59 år 412 427
60-64 år 372 393
65-69 år 362 390
70-74 år 351 345
75-79 år 209 243
80-84 år 134 157
85-89 år 65 123
90-94 år 32 73
95-99 år 3 16
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Namsos (2018-2019)
Sverige 46
Litauen 13
Polen 119
Tyskland 85
Eritrea 104
Somalia 76
Filippinene 36
Irak 35
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Namsos (2018-2019)
Selveier 78.9
Andels- / aksjeeier 5.1
Leier 16

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Namsos (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 184
Sekundærnæringer 1086
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2138
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 296
Undervisning 575
Helse- og sosialtjenester 2043
Personlig tjenesteyting 176

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Namsos (2018-2019)
Aleneboende 288000
Par uten barn 632000
Par med barn 0-17 år 823000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 426000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Namsos (2018-2019)
Grunnskolenivå 2900
Videregående skolenivå 4307
Universitets- og høgskolenivå, kort 2502
Universitets- og høgskolenivå, lang 599
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 71

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Namsos
Aktivitetstilbud barn og unge 64
Bibliotek 175
Muséer 40
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 389
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 409
Kulturskoler 439
Kommunale kulturbygg 1041

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Namsos
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.8
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 5.8
Barnehage 10.2
Grunnskole 18.3
Helse- og omsorg 31

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.