3595_5040
3595_5040
kommunefakta
2020-02-28T12:19:00.000Z
no
Namdalseid kommune

Kommunefakta

Namdalseid - 5040 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 555 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Namdalseid (2018-2019)
Sverige 6
Litauen 4
Polen 6
Tyskland 5
Eritrea 3
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Namdalseid (2018-2019)
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Namdalseid (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 130
Sekundærnæringer 135
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 158
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 63
Undervisning 55
Helse- og sosialtjenester 180
Personlig tjenesteyting 17

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Namdalseid (2018-2019)
Aleneboende 264000
Par uten barn 575000
Par med barn 0-17 år 795000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 427000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Namdalseid (2018-2019)
Grunnskolenivå 388
Videregående skolenivå 643
Universitets- og høgskolenivå, kort 211
Universitets- og høgskolenivå, lang 39
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Namdalseid
Aktivitetstilbud barn og unge 294
Bibliotek 618
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 88
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 456
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Namdalseid
Sosialsektoren samlet 2.5
Barnevern 1.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7
Administrasjon, kommune 8.5
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 6.8
Grunnskole 16.1
Helse- og omsorg 41.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.