3595_5051
3595_5051
kommunefakta
2018-11-18T05:27:00.000Z
no
Nærøy kommune

Kommunefakta

Nærøy - 5051 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 122 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 164 131
5-9 år 165 146
10-14 år 146 123
15-19 år 171 170
20-24 år 188 150
25-29 år 162 135
30-34 år 150 161
35-39 år 165 106
40-44 år 137 110
45-49 år 192 190
50-54 år 182 189
55-59 år 193 166
60-64 år 171 131
65-69 år 153 148
70-74 år 140 138
75-79 år 102 87
80-84 år 53 62
85-89 år 34 63
90-94 år 14 22
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nærøy
Sverige 21
Litauen 45
Polen 49
Tyskland 31
Eritrea 58
Somalia 40
Filippinene 29
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nærøy
Selveier 82.9
Andels- / aksjeeier 1
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nærøy (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 337
Sekundærnæringer 492
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 807
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 132
Undervisning 185
Helse- og sosialtjenester 484
Personlig tjenesteyting 50

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nærøy
Aleneboende 255000
Par uten barn 564000
Par med barn 0-17 år 757000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 362000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nærøy
Grunnskolenivå 1435
Videregående skole-nivå 1801
Universitets- og høgskolenivå kort 647
Universitets- og høgskolenivå lang 134
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nærøy
Aktivitetstilbud barn og unge 38
Bibliotek 557
Muséer -11
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 29
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 75
Musikk- og kulturskoler 190
Kommunale kulturbygg 229

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nærøy
Sosialsektoren samlet 9.4
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.5
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 9
Grunnskole 16.4
Helse- og omsorg 31.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.