3595_0104
3595_0104
kommunefakta
2019-10-24T04:50:00.000Z
no
Moss kommune

Kommunefakta

Moss - 0104 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 32 972 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 813 768
5-9 år 929 959
10-14 år 1014 946
15-19 år 998 918
20-24 år 958 838
25-29 år 975 853
30-34 år 994 925
35-39 år 996 1032
40-44 år 1115 1103
45-49 år 1226 1238
50-54 år 1241 1269
55-59 år 1098 1048
60-64 år 921 993
65-69 år 850 1003
70-74 år 910 1043
75-79 år 522 661
80-84 år 367 453
85-89 år 162 299
90-94 år 75 156
95-99 år 8 45
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Moss
Sverige 321
Litauen 203
Polen 860
Tyskland 119
Eritrea 78
Somalia 649
Filippinene 130
Irak 266
Pakistan 490
Vietnam 651

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Moss
Selveier 57.9
Andels- / aksjeeier 25.2
Leier 16.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Moss
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 2327
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6299
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1061
Undervisning 1194
Helse- og sosialtjenester 3147
Personlig tjenesteyting 642

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Moss
Aleneboende 282000
Par uten barn 615000
Par med barn 0-17 år 783000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Moss
Grunnskolenivå 7816
Videregående skolenivå 9958
Universitets- og høgskolenivå, kort 5931
Universitets- og høgskolenivå, lang 2337
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 254

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Moss
Aktivitetstilbud barn og unge 133
Bibliotek 224
Muséer 197
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 124
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 586
Musikk- og kulturskoler 202
Kommunale kulturbygg 491

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Moss
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 10.8
Grunnskole 17.2
Helse- og omsorg 32.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.