3595_0104
3595_0104
kommunefakta
2020-02-29T11:23:00.000Z
no
Moss kommune

Kommunefakta

Moss - 0104 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 33 041 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Moss (-2019)
Sverige 321
Litauen 203
Polen 860
Tyskland 119
Eritrea 78
Somalia 649
Filippinene 130
Irak 266
Pakistan 490
Vietnam 651

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Moss (-2019)
Selveier 57.9
Andels- / aksjeeier 25.2
Leier 16.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Moss (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 2338
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6286
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1071
Undervisning 1226
Helse- og sosialtjenester 3249
Personlig tjenesteyting 651

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Moss (-2019)
Aleneboende 289000
Par uten barn 634000
Par med barn 0-17 år 804000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Moss (-2019)
Grunnskolenivå 7816
Videregående skolenivå 9958
Universitets- og høgskolenivå, kort 5931
Universitets- og høgskolenivå, lang 2337
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 254

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Moss
Aktivitetstilbud barn og unge 133
Bibliotek 224
Muséer 197
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 124
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 586
Kulturskoler 202
Kommunale kulturbygg 491

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Moss
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 10.8
Grunnskole 17.2
Helse- og omsorg 32.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.