3595_1874
3595_1874
kommunefakta
2018-11-15T20:46:00.000Z
no
Moskenes kommune

Kommunefakta

Moskenes - 1874 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 064 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 16 11
5-9 år 22 27
10-14 år 27 22
15-19 år 39 26
20-24 år 30 24
25-29 år 33 24
30-34 år 27 23
35-39 år 45 39
40-44 år 39 31
45-49 år 39 36
50-54 år 40 25
55-59 år 42 36
60-64 år 40 34
65-69 år 33 28
70-74 år 34 32
75-79 år 19 32
80-84 år 24 27
85-89 år 16 10
90-94 år 7 7
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Moskenes
Sverige 10
Litauen 15
Polen 107
Tyskland 8
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Moskenes
Selveier 82.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Moskenes
Jordbruk, skogbruk og fiske 96
Sekundærnæringer 114
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 125
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 15
Undervisning 30
Helse- og sosialtjenester 101
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Moskenes
Aleneboende 250000
Par uten barn 538000
Par med barn 0-17 år 835000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Moskenes
Grunnskolenivå 438
Videregående skole-nivå 305
Universitets- og høgskolenivå kort 112
Universitets- og høgskolenivå lang 44
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Moskenes
Aktivitetstilbud barn og unge -4
Bibliotek 176
Muséer 320
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 234
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 260
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Moskenes
Sosialsektoren samlet 1.1
Barnevern 0.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 8.8
Kultursektoren, kommune 1
Barnehage 3.4
Grunnskole 15.3
Helse- og omsorg 53.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.