3595_0623
3595_0623
kommunefakta
2019-02-16T17:31:00.000Z
no
Modum kommune

Kommunefakta

Modum - 0623 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 001 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 347 363
5-9 år 410 378
10-14 år 402 406
15-19 år 452 357
20-24 år 408 331
25-29 år 408 411
30-34 år 410 410
35-39 år 456 416
40-44 år 446 414
45-49 år 546 470
50-54 år 467 464
55-59 år 484 487
60-64 år 486 492
65-69 år 413 426
70-74 år 401 400
75-79 år 202 240
80-84 år 131 178
85-89 år 72 159
90-94 år 34 71
95-99 år 9 22
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Modum
Sverige 47
Litauen 86
Polen 338
Tyskland 70
Eritrea 77
Somalia 67
Filippinene 50
Irak 88
Pakistan 3
Vietnam 9

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Modum
Selveier 81.7
Andels- / aksjeeier 3.6
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Modum
Jordbruk, skogbruk og fiske 171
Sekundærnæringer 1768
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2115
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 302
Undervisning 478
Helse- og sosialtjenester 1597
Personlig tjenesteyting 204

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Modum
Aleneboende 274000
Par uten barn 615000
Par med barn 0-17 år 734000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Modum
Grunnskolenivå 3889
Videregående skole-nivå 4709
Universitets- og høgskolenivå kort 1996
Universitets- og høgskolenivå lang 449
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 81

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Modum
Aktivitetstilbud barn og unge 187
Bibliotek 264
Muséer 169
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 355
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 258
Musikk- og kulturskoler 313
Kommunale kulturbygg 92

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Modum
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 4.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.9
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 11.6
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 33.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.