3595_0623
3595_0623
kommunefakta
2019-10-23T23:46:00.000Z
no
Modum kommune

Kommunefakta

Modum - 0623 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 054 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 335 352
5-9 år 416 385
10-14 år 429 398
15-19 år 434 356
20-24 år 411 328
25-29 år 413 399
30-34 år 422 427
35-39 år 482 421
40-44 år 438 425
45-49 år 534 455
50-54 år 480 473
55-59 år 457 484
60-64 år 500 485
65-69 år 414 446
70-74 år 416 401
75-79 år 223 254
80-84 år 135 190
85-89 år 81 149
90-94 år 28 70
95-99 år 10 22
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Modum
Sverige 45
Litauen 104
Polen 371
Tyskland 69
Eritrea 75
Somalia 61
Filippinene 52
Irak 83
Pakistan 3
Vietnam 8

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Modum
Selveier 81.1
Andels- / aksjeeier 3.4
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Modum
Jordbruk, skogbruk og fiske 172
Sekundærnæringer 1790
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2187
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 329
Undervisning 496
Helse- og sosialtjenester 1584
Personlig tjenesteyting 232

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Modum
Aleneboende 274000
Par uten barn 615000
Par med barn 0-17 år 734000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Modum
Grunnskolenivå 3805
Videregående skolenivå 4768
Universitets- og høgskolenivå, kort 2063
Universitets- og høgskolenivå, lang 492
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 75

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Modum
Aktivitetstilbud barn og unge 211
Bibliotek 308
Muséer 167
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 411
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 245
Musikk- og kulturskoler 333
Kommunale kulturbygg 108

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Modum
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 11.7
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 34.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.