3595_5027
3595_5027
kommunefakta
2020-01-25T18:03:00.000Z
no
Midtre Gauldal kommune

Kommunefakta

Midtre Gauldal - 5027 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 223 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 178 182
5-9 år 177 191
10-14 år 158 160
15-19 år 199 167
20-24 år 208 172
25-29 år 192 200
30-34 år 224 199
35-39 år 168 194
40-44 år 204 149
45-49 år 226 217
50-54 år 242 234
55-59 år 212 205
60-64 år 186 153
65-69 år 172 162
70-74 år 174 160
75-79 år 108 129
80-84 år 69 88
85-89 år 45 74
90-94 år 16 42
95-99 år 5 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Sverige 16
Litauen 80
Polen 273
Tyskland 11
Eritrea 29
Somalia 14
Filippinene 16
Irak 19
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Selveier 80.6
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 18.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Jordbruk, skogbruk og fiske 271
Sekundærnæringer 1122
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 913
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 118
Undervisning 202
Helse- og sosialtjenester 626
Personlig tjenesteyting 77

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Aleneboende 279000
Par uten barn 614000
Par med barn 0-17 år 764000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Grunnskolenivå 1387
Videregående skolenivå 2601
Universitets- og høgskolenivå, kort 805
Universitets- og høgskolenivå, lang 187
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Aktivitetstilbud barn og unge 110
Bibliotek 134
Muséer 6
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 71
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 566
Kulturskoler 435
Kommunale kulturbygg 149

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 11.4
Grunnskole 19.7
Helse- og omsorg 34.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.