På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5027
3595_5027
kommunefakta
2020-03-30T02:57:00.000Z
no
Midtre Gauldal kommune

Kommunefakta

Midtre Gauldal - 5027 (Trøndelag - Trööndelage)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 238 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 176 181
5-9 år 175 183
10-14 år 164 173
15-19 år 184 153
20-24 år 214 178
25-29 år 190 196
30-34 år 227 199
35-39 år 176 186
40-44 år 175 158
45-49 år 228 197
50-54 år 242 240
55-59 år 210 213
60-64 år 193 154
65-69 år 175 165
70-74 år 166 166
75-79 år 127 123
80-84 år 61 95
85-89 år 51 71
90-94 år 17 44
95-99 år 5 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Sverige 16
Litauen 78
Polen 270
Tyskland 13
Eritrea 31
Somalia 9
Filippinene 16
Irak 21
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Selveier 80.6
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 18.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Jordbruk, skogbruk og fiske 251
Sekundærnæringer 1171
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 887
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 108
Undervisning 174
Helse- og sosialtjenester 614
Personlig tjenesteyting 83

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Aleneboende 279000
Par uten barn 614000
Par med barn 0-17 år 764000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Grunnskolenivå 1387
Videregående skolenivå 2601
Universitets- og høgskolenivå, kort 805
Universitets- og høgskolenivå, lang 187
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Aktivitetstilbud barn og unge 89
Bibliotek 165
Muséer 6
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 68
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 613
Kulturskoler 424
Kommunale kulturbygg 127

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Midtre Gauldal
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 11.3
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 35.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.