3595_1837
3595_1837
kommunefakta
2019-01-24T12:26:00.000Z
no
Meløy kommune

Kommunefakta

Meløy - 1837 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 306 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 167 169
5-9 år 178 186
10-14 år 215 160
15-19 år 217 220
20-24 år 207 184
25-29 år 198 179
30-34 år 161 150
35-39 år 182 135
40-44 år 164 174
45-49 år 212 253
50-54 år 260 220
55-59 år 206 199
60-64 år 233 175
65-69 år 189 193
70-74 år 180 178
75-79 år 103 119
80-84 år 79 83
85-89 år 47 85
90-94 år 19 47
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Meløy
Sverige 22
Litauen 15
Polen 41
Tyskland 17
Eritrea 15
Somalia 10
Filippinene 28
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meløy
Selveier 82.4
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meløy
Jordbruk, skogbruk og fiske 235
Sekundærnæringer 905
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 650
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 131
Undervisning 280
Helse- og sosialtjenester 740
Personlig tjenesteyting 48

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Meløy
Aleneboende 279000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 807000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meløy
Grunnskolenivå 1750
Videregående skole-nivå 2291
Universitets- og høgskolenivå kort 811
Universitets- og høgskolenivå lang 161
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meløy
Aktivitetstilbud barn og unge 149
Bibliotek 293
Muséer 107
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 310
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 581
Musikk- og kulturskoler 248
Kommunale kulturbygg 244

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meløy
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.9
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 8.4
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 36.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.