3595_1837
3595_1837
kommunefakta
2020-01-28T20:56:00.000Z
no
Meløy kommune

Kommunefakta

Meløy - 1837 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 292 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 155 166
5-9 år 181 200
10-14 år 207 158
15-19 år 221 197
20-24 år 207 192
25-29 år 177 169
30-34 år 177 163
35-39 år 180 144
40-44 år 175 157
45-49 år 204 238
50-54 år 248 217
55-59 år 200 208
60-64 år 238 178
65-69 år 190 186
70-74 år 189 181
75-79 år 109 124
80-84 år 85 92
85-89 år 48 81
90-94 år 20 46
95-99 år 5 13
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Meløy
Sverige 22
Litauen 16
Polen 43
Tyskland 19
Eritrea 16
Somalia 9
Filippinene 26
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meløy
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meløy
Jordbruk, skogbruk og fiske 236
Sekundærnæringer 822
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 651
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 141
Undervisning 291
Helse- og sosialtjenester 724
Personlig tjenesteyting 57

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Meløy
Aleneboende 289000
Par uten barn 627000
Par med barn 0-17 år 822000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 440000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meløy
Grunnskolenivå 1724
Videregående skolenivå 2276
Universitets- og høgskolenivå, kort 833
Universitets- og høgskolenivå, lang 158
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 33

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meløy
Aktivitetstilbud barn og unge 215
Bibliotek 297
Muséer 110
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 62
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 610
Kulturskoler 209
Kommunale kulturbygg 224

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meløy
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 7.6
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 8.7
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 36.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.