3595_5028
3595_5028
kommunefakta
2020-02-28T12:55:00.000Z
no
Melhus kommune

Kommunefakta

Melhus - 5028 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 16 733 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 504 457
5-9 år 584 521
10-14 år 569 542
15-19 år 570 561
20-24 år 554 446
25-29 år 493 536
30-34 år 510 516
35-39 år 540 553
40-44 år 579 526
45-49 år 648 583
50-54 år 592 567
55-59 år 529 468
60-64 år 457 432
65-69 år 417 390
70-74 år 378 392
75-79 år 302 312
80-84 år 155 178
85-89 år 83 161
90-94 år 30 72
95-99 år 4 20
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Melhus
Sverige 48
Litauen 181
Polen 310
Tyskland 33
Eritrea 60
Somalia 9
Filippinene 76
Irak 22
Pakistan 0
Vietnam 42

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Melhus
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 2
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Melhus
Jordbruk, skogbruk og fiske 222
Sekundærnæringer 2139
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3053
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 408
Undervisning 687
Helse- og sosialtjenester 1742
Personlig tjenesteyting 248

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Melhus
Aleneboende 291000
Par uten barn 645000
Par med barn 0-17 år 818000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 425000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Melhus
Grunnskolenivå 3539
Videregående skolenivå 6001
Universitets- og høgskolenivå, kort 2569
Universitets- og høgskolenivå, lang 657
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 44

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Melhus
Aktivitetstilbud barn og unge 196
Bibliotek 189
Muséer 74
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -45
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 876
Kulturskoler 525
Kommunale kulturbygg 81

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Melhus
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.9
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 13.9
Grunnskole 22.4
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.