3595_5023
3595_5023
kommunefakta
2020-01-21T06:22:00.000Z
no
Meldal kommune

Kommunefakta

Meldal - 5023 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 889 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 111 92
5-9 år 109 109
10-14 år 100 106
15-19 år 125 116
20-24 år 101 105
25-29 år 117 109
30-34 år 113 106
35-39 år 113 87
40-44 år 103 104
45-49 år 144 136
50-54 år 145 112
55-59 år 134 134
60-64 år 143 125
65-69 år 124 121
70-74 år 128 108
75-79 år 77 88
80-84 år 47 48
85-89 år 28 62
90-94 år 25 34
95-99 år 2 12
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Meldal (2018-2019)
Sverige 10
Litauen 22
Polen 86
Tyskland 10
Eritrea 17
Somalia 3
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meldal (2018-2019)
Selveier 82.4
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meldal (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 132
Sekundærnæringer 524
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 487
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83
Undervisning 133
Helse- og sosialtjenester 414
Personlig tjenesteyting 54

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Meldal (2018-2019)
Aleneboende 280000
Par uten barn 574000
Par med barn 0-17 år 759000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 359000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meldal (2018-2019)
Grunnskolenivå 967
Videregående skolenivå 1581
Universitets- og høgskolenivå, kort 519
Universitets- og høgskolenivå, lang 94
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meldal
Aktivitetstilbud barn og unge 251
Bibliotek 336
Muséer 193
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 180
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 362
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meldal
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 7.8
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 10.5
Grunnskole 15.5
Helse- og omsorg 37.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.