3595_1256
3595_1256
kommunefakta
2019-11-11T23:59:00.000Z
no
Meland kommune

Kommunefakta

Meland - 1256 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 224 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 327 254
5-9 år 356 310
10-14 år 317 305
15-19 år 288 259
20-24 år 224 197
25-29 år 246 260
30-34 år 296 287
35-39 år 292 288
40-44 år 280 260
45-49 år 309 285
50-54 år 304 238
55-59 år 204 206
60-64 år 209 204
65-69 år 202 231
70-74 år 173 143
75-79 år 78 100
80-84 år 52 79
85-89 år 33 34
90-94 år 19 26
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Meland
Sverige 16
Litauen 42
Polen 141
Tyskland 23
Eritrea 70
Somalia 15
Filippinene 22
Irak 9
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meland
Selveier 86.1
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meland
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 1095
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1225
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 197
Undervisning 430
Helse- og sosialtjenester 911
Personlig tjenesteyting 151

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Meland
Aleneboende 295000
Par uten barn 646000
Par med barn 0-17 år 799000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meland
Grunnskolenivå 1603
Videregående skolenivå 2576
Universitets- og høgskolenivå, kort 1414
Universitets- og høgskolenivå, lang 353
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meland
Aktivitetstilbud barn og unge 95
Bibliotek 304
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 205
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 337
Kommunale kulturbygg 127

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meland
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.9
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 15.2
Grunnskole 25.8
Helse- og omsorg 29.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.