3595_1256
3595_1256
kommunefakta
2019-01-24T12:30:00.000Z
no
Meland kommune

Kommunefakta

Meland - 1256 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 129 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 336 262
5-9 år 353 314
10-14 år 293 285
15-19 år 273 258
20-24 år 241 226
25-29 år 266 258
30-34 år 282 286
35-39 år 284 278
40-44 år 285 271
45-49 år 294 263
50-54 år 290 233
55-59 år 196 209
60-64 år 208 205
65-69 år 203 223
70-74 år 157 141
75-79 år 72 92
80-84 år 60 66
85-89 år 28 37
90-94 år 14 25
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Meland
Sverige 16
Litauen 53
Polen 135
Tyskland 25
Eritrea 66
Somalia 17
Filippinene 21
Irak 9
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meland
Selveier 86.4
Andels- / aksjeeier 1
Leier 12.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meland
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 1061
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1187
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 207
Undervisning 423
Helse- og sosialtjenester 886
Personlig tjenesteyting 140

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Meland
Aleneboende 295000
Par uten barn 646000
Par med barn 0-17 år 799000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meland
Grunnskolenivå 1586
Videregående skole-nivå 2598
Universitets- og høgskolenivå kort 1378
Universitets- og høgskolenivå lang 337
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meland
Aktivitetstilbud barn og unge 77
Bibliotek 277
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 244
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 326
Kommunale kulturbygg 121

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meland
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 4.6
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 15.6
Grunnskole 25.8
Helse- og omsorg 29.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.