3595_1021
3595_1021
kommunefakta
2019-01-24T12:26:00.000Z
no
Marnardal kommune

Kommunefakta

Marnardal - 1021 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 290 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 66
5-9 år 86 70
10-14 år 77 93
15-19 år 75 73
20-24 år 64 80
25-29 år 82 60
30-34 år 66 66
35-39 år 71 67
40-44 år 77 64
45-49 år 69 84
50-54 år 92 69
55-59 år 89 64
60-64 år 76 73
65-69 år 71 62
70-74 år 43 49
75-79 år 26 36
80-84 år 21 29
85-89 år 14 21
90-94 år 7 8
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Marnardal
Sverige 3
Litauen 6
Polen 45
Tyskland 17
Eritrea 23
Somalia 3
Filippinene 6
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Marnardal
Selveier 89
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Marnardal
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 357
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 265
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 41
Undervisning 69
Helse- og sosialtjenester 253
Personlig tjenesteyting 21

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Marnardal
Aleneboende 278000
Par uten barn 593000
Par med barn 0-17 år 740000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 363000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Marnardal
Grunnskolenivå 509
Videregående skole-nivå 913
Universitets- og høgskolenivå kort 305
Universitets- og høgskolenivå lang 51
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Marnardal
Aktivitetstilbud barn og unge 194
Bibliotek 466
Muséer 282
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 25
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 549
Musikk- og kulturskoler 406
Kommunale kulturbygg 268

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Marnardal
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 4.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.8
Administrasjon, kommune 10.1
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 9.6
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 27.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.