3595_1021
3595_1021
kommunefakta
2020-02-23T09:46:00.000Z
no
Marnardal kommune

Kommunefakta

Marnardal - 1021 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 263 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 58 71
5-9 år 79 71
10-14 år 80 82
15-19 år 72 81
20-24 år 68 77
25-29 år 79 62
30-34 år 59 63
35-39 år 79 65
40-44 år 74 68
45-49 år 72 77
50-54 år 89 74
55-59 år 86 62
60-64 år 77 65
65-69 år 72 70
70-74 år 51 54
75-79 år 27 35
80-84 år 16 30
85-89 år 14 20
90-94 år 6 9
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Marnardal (-2019)
Sverige 3
Litauen 8
Polen 49
Tyskland 17
Eritrea 23
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Marnardal (-2019)
Selveier 87.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Marnardal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 356
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 257
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 35
Undervisning 77
Helse- og sosialtjenester 253
Personlig tjenesteyting 27

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Marnardal (-2019)
Aleneboende 292000
Par uten barn 615000
Par med barn 0-17 år 780000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Marnardal (-2019)
Grunnskolenivå 485
Videregående skolenivå 901
Universitets- og høgskolenivå, kort 313
Universitets- og høgskolenivå, lang 60
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Marnardal
Aktivitetstilbud barn og unge 186
Bibliotek 471
Muséer 17
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 21
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 514
Kulturskoler 431
Kommunale kulturbygg 268

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Marnardal
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 11.9
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 9.6
Grunnskole 19
Helse- og omsorg 29

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.