På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3013
3595_3013
kommunefakta
2020-03-28T13:16:00.000Z
no
Marker kommune

Kommunefakta

Marker - 3013 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 595 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 80 72
5-9 år 93 83
10-14 år 93 81
15-19 år 120 94
20-24 år 98 85
25-29 år 98 78
30-34 år 93 92
35-39 år 82 79
40-44 år 110 92
45-49 år 127 119
50-54 år 135 136
55-59 år 145 131
60-64 år 126 115
65-69 år 120 121
70-74 år 134 134
75-79 år 88 97
80-84 år 50 80
85-89 år 35 37
90-94 år 11 19
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Marker
Sverige 71
Litauen 13
Polen 51
Tyskland 8
Eritrea 5
Somalia 33
Filippinene 3
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Marker
Selveier 75
Andels- / aksjeeier 7.1
Leier 17.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Marker (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 107
Sekundærnæringer 379
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 577
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 107
Undervisning 132
Helse- og sosialtjenester 295
Personlig tjenesteyting 62

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Marker
Aleneboende 272000
Par uten barn 586000
Par med barn 0-17 år 791000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 377000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Marker
Grunnskolenivå 1145
Videregående skolenivå 1221
Universitets- og høgskolenivå, kort 467
Universitets- og høgskolenivå, lang 113
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Marker
Aktivitetstilbud barn og unge 341
Bibliotek 461
Muséer 48
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 63
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 523
Kulturskoler 182
Kommunale kulturbygg 14

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Marker
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 4.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 9.1
Grunnskole 17.6
Helse- og omsorg 36.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.