3595_0119
3595_0119
kommunefakta
2018-12-17T11:45:00.000Z
no
Marker kommune

Kommunefakta

Marker - 0119 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 580 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 88 71
5-9 år 104 99
10-14 år 80 81
15-19 år 136 103
20-24 år 90 84
25-29 år 104 81
30-34 år 73 74
35-39 år 90 80
40-44 år 112 104
45-49 år 127 127
50-54 år 151 134
55-59 år 129 131
60-64 år 122 101
65-69 år 127 127
70-74 år 128 127
75-79 år 65 85
80-84 år 54 69
85-89 år 22 45
90-94 år 9 23
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Marker
Sverige 72
Litauen 16
Polen 37
Tyskland 9
Eritrea 5
Somalia 24
Filippinene 0
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Marker
Selveier 75
Andels- / aksjeeier 7.4
Leier 17.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Marker
Jordbruk, skogbruk og fiske 117
Sekundærnæringer 351
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 565
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 100
Undervisning 128
Helse- og sosialtjenester 279
Personlig tjenesteyting 53

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Marker
Aleneboende 256000
Par uten barn 542000
Par med barn 0-17 år 737000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Marker
Grunnskolenivå 1147
Videregående skole-nivå 1207
Universitets- og høgskolenivå kort 456
Universitets- og høgskolenivå lang 108
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Marker
Aktivitetstilbud barn og unge 417
Bibliotek 424
Muséer 45
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 71
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 442
Musikk- og kulturskoler 110
Kommunale kulturbygg 15

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Marker
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 5.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 7.7
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 33.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.