3595_1002
3595_1002
kommunefakta
2020-01-27T12:20:00.000Z
no
Mandal kommune

Kommunefakta

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 766 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 425 391
5-9 år 494 462
10-14 år 535 545
15-19 år 580 511
20-24 år 513 430
25-29 år 445 397
30-34 år 416 472
35-39 år 472 464
40-44 år 512 518
45-49 år 538 538
50-54 år 592 531
55-59 år 454 512
60-64 år 502 471
65-69 år 423 472
70-74 år 406 401
75-79 år 230 282
80-84 år 137 197
85-89 år 76 153
90-94 år 31 90
95-99 år 10 26
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Mandal (-2019)
Sverige 38
Litauen 95
Polen 184
Tyskland 103
Eritrea 121
Somalia 39
Filippinene 49
Irak 66
Pakistan 19
Vietnam 7

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Mandal (-2019)
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 13.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Mandal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 111
Sekundærnæringer 1907
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2226
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 441
Undervisning 662
Helse- og sosialtjenester 1604
Personlig tjenesteyting 264

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Mandal (-2019)
Aleneboende 280000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 819000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Mandal (-2019)
Grunnskolenivå 2997
Videregående skolenivå 5418
Universitets- og høgskolenivå, kort 2945
Universitets- og høgskolenivå, lang 741
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 75

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Mandal
Aktivitetstilbud barn og unge 112
Bibliotek 221
Muséer 67
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 111
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1102
Kulturskoler 219
Kommunale kulturbygg 693

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Mandal
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 5.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 5
Barnehage 10.3
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 31

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.