3595_5031
3595_5031
kommunefakta
2020-01-28T21:09:00.000Z
no
Malvik kommune

Kommunefakta

Malvik - 5031 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 141 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 478 399
5-9 år 533 498
10-14 år 515 464
15-19 år 477 500
20-24 år 451 380
25-29 år 344 339
30-34 år 436 487
35-39 år 497 476
40-44 år 503 494
45-49 år 614 573
50-54 år 548 518
55-59 år 416 421
60-64 år 382 318
65-69 år 319 303
70-74 år 280 295
75-79 år 173 179
80-84 år 115 120
85-89 år 48 70
90-94 år 22 48
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Malvik
Sverige 81
Litauen 75
Polen 260
Tyskland 89
Eritrea 77
Somalia 19
Filippinene 46
Irak 15
Pakistan 0
Vietnam 12

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Malvik
Selveier 86.3
Andels- / aksjeeier 1.5
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Malvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 73
Sekundærnæringer 1408
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2720
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 423
Undervisning 684
Helse- og sosialtjenester 1511
Personlig tjenesteyting 233

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Malvik
Aleneboende 303000
Par uten barn 659000
Par med barn 0-17 år 889000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 440000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Malvik
Grunnskolenivå 2473
Videregående skolenivå 4281
Universitets- og høgskolenivå, kort 2714
Universitets- og høgskolenivå, lang 1160
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 44

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Malvik
Aktivitetstilbud barn og unge 242
Bibliotek 213
Muséer 10
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 13
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1012
Kulturskoler 377
Kommunale kulturbygg 679

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Malvik
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 4.2
Barnehage 14.8
Grunnskole 23.4
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.