3595_5031
3595_5031
kommunefakta
2018-07-21T13:29:00.000Z
no
Malvik kommune

Kommunefakta

Malvik - 5031 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 932 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 478 427
5-9 år 529 486
10-14 år 498 461
15-19 år 481 504
20-24 år 457 385
25-29 år 364 351
30-34 år 435 454
35-39 år 486 494
40-44 år 525 485
45-49 år 613 601
50-54 år 522 481
55-59 år 414 414
60-64 år 366 321
65-69 år 316 302
70-74 år 275 286
75-79 år 170 168
80-84 år 100 117
85-89 år 51 71
90-94 år 19 42
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Malvik
Sverige 77
Litauen 82
Polen 267
Tyskland 85
Eritrea 60
Somalia 19
Filippinene 39
Irak 12
Pakistan 8
Vietnam 11

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.