3595_1938
3595_1938
kommunefakta
2020-01-21T07:08:00.000Z
no
Lyngen kommune

Kommunefakta

Lyngen - 1938 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 809 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 52 56
5-9 år 55 67
10-14 år 75 79
15-19 år 104 95
20-24 år 101 76
25-29 år 70 52
30-34 år 63 54
35-39 år 73 61
40-44 år 78 78
45-49 år 119 102
50-54 år 98 81
55-59 år 107 82
60-64 år 89 100
65-69 år 118 97
70-74 år 111 105
75-79 år 70 76
80-84 år 40 63
85-89 år 23 41
90-94 år 10 17
95-99 år 3 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lyngen (-2019)
Sverige 12
Litauen 17
Polen 10
Tyskland 12
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lyngen (-2019)
Selveier 84.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lyngen (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 112
Sekundærnæringer 270
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 360
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 66
Undervisning 102
Helse- og sosialtjenester 374
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lyngen (-2019)
Aleneboende 264000
Par uten barn 577000
Par med barn 0-17 år 889000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 437000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lyngen (-2019)
Grunnskolenivå 968
Videregående skolenivå 924
Universitets- og høgskolenivå, kort 395
Universitets- og høgskolenivå, lang 77
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lyngen
Aktivitetstilbud barn og unge 315
Bibliotek 456
Muséer 99
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 13
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 516
Kulturskoler 466
Kommunale kulturbygg 326

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lyngen
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.3
Administrasjon, kommune 8.5
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 6.7
Grunnskole 19
Helse- og omsorg 38.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.