3595_1032
3595_1032
kommunefakta
2018-05-27T13:39:00.000Z
no
Lyngdal kommune

Kommunefakta

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 592 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 340 250
5-9 år 315 307
10-14 år 333 314
15-19 år 311 331
20-24 år 317 214
25-29 år 254 243
30-34 år 258 272
35-39 år 279 261
40-44 år 289 268
45-49 år 293 314
50-54 år 256 259
55-59 år 224 209
60-64 år 219 243
65-69 år 232 230
70-74 år 189 202
75-79 år 105 126
80-84 år 67 78
85-89 år 38 63
90-94 år 20 38
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Sverige 10
Litauen 27
Polen 44
Tyskland 91
Eritrea 31
Somalia 25
Filippinene 31
Irak 37
Pakistan 5
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lyngdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 92
Sekundærnæringer 1161
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1317
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 130
Undervisning 370
Helse- og sosialtjenester 813
Personlig tjenesteyting 142

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Aleneboende 266000
Par uten barn 592000
Par med barn 0-17 år 732000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Grunnskolenivå 1916
Videregående skole-nivå 2942
Universitets- og høgskolenivå kort 1258
Universitets- og høgskolenivå lang 236
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.3
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 12.7
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 22.5
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 31.4
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.5
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 3.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.