3595_1032
3595_1032
kommunefakta
2020-01-21T18:00:00.000Z
no
Lyngdal kommune

Kommunefakta

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 618 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 312 258
5-9 år 328 293
10-14 år 339 312
15-19 år 328 334
20-24 år 300 235
25-29 år 262 234
30-34 år 242 266
35-39 år 283 272
40-44 år 273 266
45-49 år 298 300
50-54 år 281 257
55-59 år 223 216
60-64 år 206 241
65-69 år 240 238
70-74 år 197 213
75-79 år 107 127
80-84 år 75 93
85-89 år 39 58
90-94 år 15 38
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lyngdal (-2019)
Sverige 9
Litauen 27
Polen 41
Tyskland 86
Eritrea 28
Somalia 20
Filippinene 31
Irak 40
Pakistan 4
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lyngdal (-2019)
Selveier 86
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lyngdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 93
Sekundærnæringer 1140
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1359
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 144
Undervisning 363
Helse- og sosialtjenester 805
Personlig tjenesteyting 141

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lyngdal (-2019)
Aleneboende 281000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 784000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lyngdal (-2019)
Grunnskolenivå 1926
Videregående skolenivå 2965
Universitets- og høgskolenivå, kort 1316
Universitets- og høgskolenivå, lang 239
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Aktivitetstilbud barn og unge 109
Bibliotek 378
Muséer 30
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 48
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 142
Kulturskoler 326
Kommunale kulturbygg 476

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 12
Grunnskole 20.9
Helse- og omsorg 35

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.