3595_1426
3595_1426
kommunefakta
2019-02-20T07:20:00.000Z
no
Luster kommune

Kommunefakta

Luster - 1426 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 207 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 173 147
5-9 år 158 145
10-14 år 186 170
15-19 år 186 151
20-24 år 156 171
25-29 år 141 144
30-34 år 157 141
35-39 år 135 139
40-44 år 162 141
45-49 år 171 178
50-54 år 165 165
55-59 år 183 156
60-64 år 173 169
65-69 år 153 137
70-74 år 126 125
75-79 år 94 102
80-84 år 70 67
85-89 år 49 52
90-94 år 23 38
95-99 år 3 19
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Luster
Sverige 9
Litauen 62
Polen 57
Tyskland 16
Eritrea 27
Somalia 24
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Luster
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Luster
Jordbruk, skogbruk og fiske 166
Sekundærnæringer 717
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 688
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 163
Undervisning 226
Helse- og sosialtjenester 568
Personlig tjenesteyting 85

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Luster
Aleneboende 274000
Par uten barn 599000
Par med barn 0-17 år 772000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Luster
Grunnskolenivå 1008
Videregående skole-nivå 1881
Universitets- og høgskolenivå kort 942
Universitets- og høgskolenivå lang 212
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Luster
Aktivitetstilbud barn og unge 87
Bibliotek 440
Muséer 46
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 347
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1467
Musikk- og kulturskoler 418
Kommunale kulturbygg 196

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Luster
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 4.5
Barnehage 9.2
Grunnskole 20.1
Helse- og omsorg 33.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.