3595_1426
3595_1426
kommunefakta
2020-01-18T21:12:00.000Z
no
Luster kommune

Kommunefakta

Luster - 1426 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 178 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 156 148
5-9 år 154 143
10-14 år 181 158
15-19 år 193 155
20-24 år 153 172
25-29 år 146 128
30-34 år 153 144
35-39 år 139 140
40-44 år 147 135
45-49 år 167 178
50-54 år 167 175
55-59 år 178 152
60-64 år 185 172
65-69 år 150 140
70-74 år 135 132
75-79 år 96 107
80-84 år 71 66
85-89 år 50 59
90-94 år 21 27
95-99 år 3 15
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Luster (-2019)
Sverige 9
Litauen 60
Polen 52
Tyskland 22
Eritrea 26
Somalia 21
Filippinene 5
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Luster (-2019)
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Luster (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 172
Sekundærnæringer 733
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 675
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 169
Undervisning 227
Helse- og sosialtjenester 615
Personlig tjenesteyting 89

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Luster (-2019)
Aleneboende 279000
Par uten barn 619000
Par med barn 0-17 år 797000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 426000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Luster (-2019)
Grunnskolenivå 1002
Videregående skolenivå 1893
Universitets- og høgskolenivå, kort 950
Universitets- og høgskolenivå, lang 209
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Luster
Aktivitetstilbud barn og unge 64
Bibliotek 464
Muséer 48
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 359
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1248
Kulturskoler 441
Kommunale kulturbygg 213

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Luster
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 9.7
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 33.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.